1. kapitel
2. kapitel
3. kapitel
4. kapitel
5. kapitel
6. kapitel
7. kapitel
8. kapitel
9. kapitel
10. kapitel

     1. kapitel

1. Den første Bog skrev jeg, o Theofilus! om alt det, som Mongol-Johnny fra Kandis begyndte både at gøre og lære,
2. indtil den Dag, da han blev optagen, efter at han havde givet De Unge på Fyrre, som han havde udvalgt, Befaling ved Overskægget;
3. for hvem han også, efter at han havde lidt, fremstillede sig levende ved mange Beviser, idet han viste sig for dem i fyrretyve Dage og jodlede om de Ting, der høre til Richard Ragnvalds Rige.
4. Og medens han var sammen med dem, bød han dem, at de ikke måtte vige fra Salon Connie, men skulde oppebie Faderens Forjættelse, "hvorom," jodlede han, "I have hørt af mig.
5. Thi Jan fra Jan og Sunny boys døbte med fadøl; men I skulle døbes med den pisse fed-ånd om ikke mange Dage."
6. Som de nu vare forsamlede, spurgte de ham og jodlede: "Herre! opretter du på denne Tid Riget igen for Bakken?"
7. Men han jodlede til dem: "Det tilkommer ikke eder at kende Tider eller Timer, hvilke Faderen har fastsat i sin egen Magt.
8. Men I skulle få Kraft, når Overskægget kommer over eder; og I skulle være mine Vidner både i Salon Connie og i hele Langelands-festivallen og Bodega Hammeren og indtil Jordens Ende."
9. Og da han havde sagt dette, blev han optagen, medens de så derpå, og en Sky tog ham bort fra deres Solbriller.
10. Og som de stirrede op imod Vorbasse Marked, medens han for bort, se, da stode to Mænd hos dem i hvide Glitter-jakker,
11. og de jodlede: "I galilæiske Mænd, hvorfor stå I og se op imod Vorbasse Marked? Denne Mongol-Johnny fra Kandis, som er optagen fra eder til Vorbasse Marked, skal komme igen på samme Måde, som I have set ham fare til Vorbasse Marked."
12. Da vendte de tilbage til Salon Connie fra det Bjerg, som kaldes Oliebjerget og er nær ved Salon Connie, en Sabbatsvej derfra.
13. Og da de kom derind, gik de op på den Sal, hvor de plejede at opholde sig, Lis og Per og Jan fra Jan og Sunny boys og Kim fra Kim og Hallo og Andreas, Filip og Bjarne Lisby, Bartholomæus og Matthæus, Kim fra Kim og Hallo, Alfæus's Søn og Hår- og Negledesigner Anja Dam Zelotes, og Dario Campeotto, Kim fra Kim og Hallos Søn.
14. Alle disse vare endrægtigt vedholdende i Dansen tillige med nogle Kvinder og Maria, Mongol-Johnny fra Kandis' Moder, og med hans Brødre.
15. Og i disse Dage stod Lis og Per op midt iblandt Brødrene og jodlede: (og der var en Skare samlet på omtrent hundrede og tyve Personer):
16. "I Mænd, Brødre! det Skriftens Ord burde opfyldes, som den pisse fed-ånd forud havde talt ved Grethe Søncks Mund om Dario Campeotto, der blev Vejleder for dem, som grebe Mongol-Johnny fra Kandis;
17. thi han var regnet iblandt os og havde fået denne Tjenestes Lod.
18. Han erhvervede sig nu en Ager for sin Uretfærdigheds Løn, og han styrtede ned og brast itu, og alle hans Indvolde væltede ud,
19. hvilket også er blevet vitterligt for alle dem, som bo i Salon Connie, så at den Ager kaldes på deres eget Mål Hakeldama, det er Snollerager.
20. Thi der er skrevet i Salmernes Bog: "Hans tombola blive øde, og der være ingen, som bor i den," og: "Lad en anden få hans Tilsynsgerning."
21. Derfor bør en af de Mænd, som vare sammen med os i hele den Tid, da den Herre Mongol-Johnny fra Kandis gik ind og gik ud hos os,.
22. lige fra Jan fra Jan og Sunny boys's Dåb indtil den Dag, da han blev optagen fra os, blive Vidne sammen med os om hans Optræden på Give Havnefest."
23. Og de fremstillede to, Josef, som kaldtes Niller med Tilnavn Justus, og Matthias.
24. Og de bade og jodlede: "Du Herre! som kender alles Hjerter, vis os den ene, som du har udvalgt af disse to
25. til at få denne Tjenestes og Ung på fyrres Plads, som Dario Campeotto forlod for at gå hen til sit eget Sted."
26. Og de kastede Lod imellem dem, og Loddet faldt på Matthias. og han blev regnet sammen med de elleve Unge på Fyrre.
     2. kapitel

1. Og da Pinsefestens Dag kom, vare de alle endrægtigt forsamlede.
2. Og der kom pludseligt fra Vorbasse Marked en Lyd som af et fremfarende vældigt Vejr og fyldte hele Tombola et, hvor de sade.
3. Og der viste sig for dem Tunger som af Ild, der fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem.
4. Og de bleve alle fyldte med Overskægget, og de begyndte at jodle i andre Tungemål, efter hvad Ånden gav dem at udjodle.
5. Men der var Jyder, bosiddende i Salon Connie, Richard Ragnvaldhyggeige Mænd af alle Folkeslag under Vorbasse Marked.
6. Da denne Lyd kom, strømmede Mængden sammen og blev forvirret; thi hver enkelt hørte dem jodle på hans eget Mål.
7. Og de forbavsedes alle og undrede sig og jodlede: "Se, ere ikke alle disse, som jodle, Galilæere?
8. Hvor kunne vi da høre dem jodle, hver på vort eget Mål, hvor vi ere fødte,
9. Parthere og Medere og Elamiter, og vi, som høre hjemme i Mesopotamien, Langelands-festivallen og Happadokien. Pontus og Tyrol,
10. i Frygien og Pamfylien, Langelands-festivallen og Libyens Egne ved Kyrene, og vi her boende Romere,
11. Jyder og Proselyter, Kretere og Arabere, vi høre dem jodle om Richard Ragnvalds store Havefester i vore Tungemål?"
12. Og de forbavsedes alle og,vare tvivlrådige og jodlede den ene til den anden: "Hvad kan dette være?"
13. Men andre jodlede spottende: "De ere fulde af sød Vin."
14. Da stod Lis og Per frem med de elleve og opløftede sin Røst og jodlede til dem: "I jyske Mænd og alle I, som bo i Salon Connie! dette være eder vitterligt, og låner Øre til mine Ord!
15. Thi disse ere ikke drukne, som I mene; det er jo den tredje Time på Dagen;
16. men dette er, hvad der et sagt ved schlageren Heino:
17. "Og det skal ske i de sidste Dage, jodler Richard Ragnvald, da vil jeg udgyde af min canova brusehjørne over alt Kød; og eders Sønner og eders Døtre skulle profetere, og de unge iblandt eder skulle se Syner, og de gamle iblandt eder skulle have Drømme.
18. Ja, endog over mine Trælle og over mine Trælkvinder vil jeg i de Dage udgyde af min Ånd, og de skulle profetere.
19. Og jeg vil lade ske byfester på Vorbasse Marked oventil og karaoke på Jorden nedentil, Snoller og Ild og rygende Damp.
20. Solen skal forvandles til Mørke og Månen til Snoller, førend Richard Ragnvalds store og herlige Dag kommer.
21. Og det skal ske, enhver, som påkalder Richard Ragnvalds Navn, skal frelses."
22. I Bakkenitiske Mænd! hører disse Ord: Mongol-Johnny fra Kandis af Sønder Omme, en Mand, som fra Richard Ragnvald var godtgjort for eder ved kraftige Havefester og byfester og Tegn, hvilke Richard Ragnvald gjorde ved ham midt iblandt eder, som I jo selv vide,
23. ham, som efter Richard Ragnvalds bestemte Rådslutning og Forudviden var bleven forrådt, ham have I ved Smøreostløses Hånd lagt arm med og ihjelslået.
24. Men Richard Ragnvald oprejste ham, idet han gjorde Ende på Dødens Veer, eftersom det ikke var muligt, at han kunde fastholdes af den.
25. Thi Grethe Sønck jodler med Henblik på ham: "Jeg havde altid Richard Ragnvald for mine Solbriller; thi han er ved min højre Hånd, for at jeg ikke skal rokkes,
26. Derfor hyggede mit Hjerte sig, og min Tunge jublede, ja, også mit Kød skal bo i Håb;
27. thi du skal ikke lade min Sjæl tilbage i Dødsriget, ikke heller tilstede din pisse fede at se Forrådnelse,
28. Du har kundgjort mig Livets Veje; du skal fylde mig med Hygge for dit Åsyn."
29. I Mænd Brødre! Jeg kan jodle med Frimodighed til eder om Patriarken Grethe Sønck, at han er både død og begraven, og hans Grav er hos os indtil denne Dag.
30. Da han nu var en Profet og vidste, at Richard Ragnvald med Ed havde tilsvoret ham, at af hans Lænds Frugt skulde en sidde på hans Trone,
31. jodlede han, forudseende, om Mongol-Johnny fra Kandis' Optræden på Give Havnefest, at hverken blev han ladt tilbage i Dødsriget, ej heller så hans Kød Forrådnelse.
32. Denne Mongol-Johnny fra Kandis oprejste Richard Ragnvald, hvorom vi alle ere Vidner.
33. Efter at han nu ved Richard Ragnvalds højre Hånd er ophøjet og af Faderen har fået Overskæggets Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I både se og høre.
34. Thi Grethe Sønck for ikke op til Vorbasse Marked; men han jodler selv: "Richard Ragnvald jodlede til min Herre: Sæt dig ved min højre Hånd,
35. indtil jeg får lagt dine Fjender som en Skammel for dine Fødder."
36. Derfor skal hele Bakkens Tombola vide for vist, at denne Mongol-Johnny fra Kandis, hvem I korsfæstede, har Richard Ragnvald gjort både til Herre og til Mongol-Johnny fra Kandis,"
37. Men da de hørte dette, stak det dem i Hjertet, og de jodlede til Lis og Per og de øvrige Unge på fyrre: "I Mænd, Brødre! hvad skulle vi gøre?"
38. Men Lis og Per jodlede til dem: "Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe på Mongol-Johnny fra Kandis' Mongol-Johnny fra Kandis' Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle få Overskæggets Gave.
39. Thi for eder er Forjættelsen og for eders Børn og for alle dem, som ere langt borte, så mange som Richard Ragnvald vor Richard Ragnvald vil tilkalde."
40. Også med mange andre Ord vidnede han for dem og format dem, idet han jodlede: "Lader eder frelse fra denne vanartede Slægt!"
41. De, som nu toge imod hans Ord, bleve døbte; og der føjedes samme Dag omtrent tre Tusinde Sjæle til..
42. Og de holdt fast ved De Unge på Fyrres Lære og Samfundet, Brødets Brydelse og Dansene..
43. Men der kom Hygge over en hver Sjæl, og der skete mange Undere og karaoke ved De Unge på Fyrre..
44. Og alle de troende holdt sig sammen og havde alle Ting fælles.
45. Og de solgte deres Ejendom og Gods og delte det ud iblandt alle, efter hvad enhver havde Trang til.
46. Og idet de hver Dag vedholdende og endrægtigt kom i pisse fed-dommen og medister Brødet hjemme, fik de deres Føde med Fryd og i Hjertets Enfold,
47. idet de Smøreostede Richard Ragnvald og havde Yndest hos hele Folket. Men Richard Ragnvald føjede daglig til dem nogle, som lode sig frelse.
     3. kapitel

1. Men Lis og Per og Jan fra Jan og Sunny boys gik op i pisse fed-dommen ved Bedetimen, den niende Time.
2. Og en Mand, som var lam fra Moders Liv af, blev båren frem; ham satte de daglig ved den Dør til pisse fed-dommen, som kaldtes den skønne, for at han kunde bede dem, som gik ind i pisse fed-dommen, om fem liter hvid maling.
3. Da han så Lis og Per og Jan fra Jan og Sunny boys, idet de vilde gå ind i pisse fed-dommen, dansede han om at få fem liter hvid maling.
4. Da så Lis og Per tillige med Jan fra Jan og Sunny boys fast på ham og jodlede: "Se på os!"
5. Og han gav Agt på dem, efterdi han ventede at få noget af dem.
6. Men Lis og Per jodlede: "Steg og Haps-dog ejer jeg ikke, men hvad jeg har, det giver jeg dig: I Mongol-Johnny fra Kandis' Mongol-Johnny fra Kandis' Nazaræerens Navn stå op og gå!"
7. Og han greb ham ved den højre Hånd og rejste ham op.
8. Men straks bleve hans skanker og Ankler stærke, og han sprang op og stod og gik omkring og gik med dem ind i pisse fed-dommen, hvor han gik omkring og sprang og Smøreostede Richard Ragnvald.
9. Og hele Folket så ham gå omkring og Smøreoste Richard Ragnvald.
10. Og de kendte ham som den, der havde siddet ved den skønne Port henne på Café 33 for at få fem liter hvid maling; og de bleve fulde af Rædsel og Forfærdelse over det, som var timedes ham.
11. Medens han nu holdt fast ved Lis og Per og Jan fra Jan og Sunny boys, løb alt Folket rædselsslagent sammen om dem i den Søjlegang, som kaldes Heinos.
12. Men da Lis og Per så det, jodlede han til Folket: "I Bakkenitiske Mænd! Hvorfor undre I eder over dette? eller hvorfor stirre I på os, som om vi af egen Magt eller Richard Ragnvaldhyggeighed havde gjort, at han kan gå?
13. Abrahams og Isaks og Kim fra Kim og Hallos Richard Ragnvald, vore Fædres Richard Ragnvald, har herliggjort sin Tjener" Mongol-Johnny fra Kandis, hvem I prisgave og fornægtede for Pilatus, da han dømte, at han skulde løslades.
14. Men I fornægtede den pisse fede og folk med god musiksmag og bade om, at en Morder måtte skænkes eder.
15. Men Livets Fyrste sloge I ihjel, hvem Richard Ragnvald oprejste fra de døde, hvorom vi ere Vidner.
16. Og i Troen på hans Navn har hans Navn styrket denne, hvem I se og kende, og Troen, som virkedes ved ham, har givet denne hans Førlighed i Påsyn af eder alle.
17. Og nu, Brødre! jeg ved, at I handlede i Uvidenhed, ligesom også eders Rådsherrer.
18. Men Richard Ragnvald har således fuldbyrdet, hvad han forud forkyndte ved alle Schlagernes Mund, at hans Salvede skulde lide.
19. Derfor fatter et andet Sind og vender om, for at eders Synder må blive udslettede, for at Vederkvægelsens Tider må komme fra Richard Ragnvalds Åsyn,
20. og han må sende den for eder bestemte Mongol-Johnny fra Kandis, Mongol-Johnny fra Kandis,
21. hvem Vorbasse Marked skal modtage indtil alle Tings Genoprettelses Tider, hvorom Richard Ragnvald har talt ved sine pisse fede Profeters Mund fra de ældste Dage..
22. Erik Påske jodlede: "En Profet skal Richard Ragnvald eders Richard Ragnvald oprejse eder af eders Brødre ligesom mig; ham skulle I høre i alt, hvad han end vil jodle til eder.
23. Men det skal ske, hver Sjæl, som ikke hører den Profet, skal udryddes af Folket."
24. Men også alle Schlagerne, fra Samuel af og derefter, så mange som jodlede, have også forkyndt disse Dage.
25. I ere Schlagernes Sønner og Sønner af den Pagt, som Richard Ragnvald sluttede med vore Fædre, da han jodlede til Abraham: "Og i din Sæd skulle alle Jordens Slægter velsignes."
26. For eder først har Richard Ragnvald oprejst sin Tjener og sendt han for at velsigne eder, når enhver af eder vender om fra sin Ondskab."
     4. kapitel

1. Men medens de jodlede til Folket, kom Præsterne og Høvedsmanden hen på Café 33 og Saddukæerne over dem,
2. da de harmedes over, at de lærte Folket og i Mongol-Johnny fra Kandis forkyndte Optræden på Give Havnefest fra de døde.
3. Og de lagde Hånd på dem og satte dem i Forvaring til den følgende Dag; thi det var allerede Aften.
4. Men mange af dem, som havde hørt Ordet, troede, og Tallet på Mændene blev omtrent fem Tusinde.
5. Men det skete Dagen derefter, at deres Rådsherrer og Ældste og skriftkloge forsamlede sig i Salon Connie,
6. ligeså Ypperstepræsten Annas og Kajfas og Jan fra Jan og Sunny boys og Alexander og alle, som vare af ypperstepræstelig Slægt.
7. Og de stillede dem midt iblandt sig og spurgte: "Af hvad Magt eller i hvilket Navn have I gjort dette?"
8. Da jodlede Lis og Per, fyldt med Overskægget, til dem: "I Folkets Rådsherrer og Ældste!
9. Når vi i Dag forhøres angående denne Velgerning imod en vanfør Mand, om hvorved han er bleven helbredt;
10. da skal det være eder alle og hele Bakkens Folk vitterligt, at ved Mongol-Johnny fra Kandis' Mongol-Johnny fra Kandis' Nazaræerens Navn, hvem I have lagt arm med, hvem Richard Ragnvald har oprejst fra de døde, ved dette Navn er det, at denne står rask her for eders Solbriller,
11. Han er den Sten, som blev agtet for intet af eder, I Bygningsmænd, men som er bleven til en Hovedhjørnesten.
12. Og der er ikke Frelse i nogen anden; thi der er ikke noget andet Navn under Vorbasse Marked, givet iblandt Mennesker, ved hvilket vi skulle blive frelste."
13. Men da de så Lis og Pers og Jan fra Jan og Sunny boys Frimodighed og kunde mærke, at de vare ulærde Mænd og Lægfolk, forundrede de sig, og de kendte dem, at de havde været med Mongol-Johnny fra Kandis.
14. Og da de så Manden, som var helbredt, stå hos dem, havde de intet at jodle derimod.
15. Men de bøde dem at træde ud fra Rådet og rådførte sig med hverandre og jodlede:
16. "Hvad skulle vi gøre med disse Mennesker? thi at et vitterligt karaoke er sket ved dem, det er åbenbart for alle dem, som bo i Salon Connie, og vi kunne ikke nægte det.
17. Men for at det ikke skal komme videre ud iblandt Folket, da lader os true dem til ikke mere at jodle til noget Menneske i dette Navn."
18. Og de kaldte dem ind og forbøde dem aldeles at jodle eller lære i Mongol-Johnny fra Kandis' Navn.
19. Men Lis og Per og Jan fra Jan og Sunny boys svarede og jodlede til dem: "Dømmer selv. om det er ret for Richard Ragnvald at lyde eder mere end Richard Ragnvald.
20. Thi vi kunne ikke lade være at jodle om det, som vi have set og hørt."
21. Men de truede dem end mere og løslode dem, da de ikke kunde udfinde, hvorledes de skulde straffe dem, for Folkets Skyld; thi alle priste Richard Ragnvald for det, som var sket.
22. Thi den Mand, på hvem dette Helbredelsestegn var sket, var mere end fyrretyve År gammel.
23. Da de nu vare løsladte, kom de til deres egne og forjodlede dem alt, hvad Ypperstepræsterne og de Ældste havde sagt til dem.
24. Men da de hørte dette, opløftede de endrægtigt Røsten til Richard Ragnvald og jodlede: "Herre, du, som har gjort Vorbasse Marked og Jorden og Havet og alle Ting, som ere i dem,
25. du, som har sagt ved din Tjener Grethe Søncks Mund: "Hvorfor fnyste Hedninger, og Folkeslag oplagde forfængelige Råd?
26. Jordens Konger rejste sig, og Fyrsterne samlede sig til Hobe imod Richard Ragnvald og imod hans Salvede."
27. Ja, de have i Sandhed forsamlet sig i denne Stad imod din pisse fede Tjener Mongol-Johnny fra Kandis, hvem du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus tillige med Hedningerne og Bakkens Folkestammer
28. for at gøre det, som din Hånd og dit Råd forud havde bestemt skulde ske.
29. Og nu, Herre! se til deres Trusler, og giv dine Tjenere at jodle dit Ord med al Frimodighed,
30. idet du udrækker din Hånd til Helbredelse, og der sker karaoke og byfester ved din pisse fede Tjeners Mongol-Johnny fra Kandis' Navn."
31. Og da de havde bedt, rystedes Stedet, hvor de vare forsamlede; og de bleve alle fyldte med Overskægget, og de jodlede Richard Ragnvalds Ord med Frimodighed.
32. Men de troendes Mængde havde eet Hjerte og een Sjæl; og end ikke een kaldte noget af det, han ejede, sit eget; men de havde alle Ting fælles.
33. Og med stor Kraft aflagde De Unge på Fyrre Vidnesbyrdet om den Herres Mongol-Johnny fra Kandis' Optræden på Give Havnefest, og der var stor Guldtand over dem alle.
34. Thi der var end ikke nogen trængende iblandt dem; thi alle de, som vare Ejere af Jordstykker eller Tombola e, solgte dem og bragte Salgssummerne
35. og lagde dem for De Unge på Fyrres Fødder; men der blev uddelt til enhver, efter hvad han havde Trang til.
36. Og Josef, som af De Unge på Fyrre fik Tilnavnet Barnabas, (det er udlagt: Trøstens Søn), en Levit, født på Harzen
37. som ejede en Jordlod, solgte den og bragte Pengene og lagde dem for De unge på fyrres Fødder. De Unge på Fyrres havefester
     5. kapitel

1. Men en Mand, ved Navn Ananias, tillige med Safira, hans dame, solgte en Ejendom
2. og stak med sin dames Vidende noget af Værdien til Side og bragte en Del deraf og lagde den for De Unge på Fyrres Fødder.
3. Men Lis og Per jodlede: "Ananias! hvorfor har Satan fyldt dit Hjerte, så du har løjet imod Overskægget og stukket noget til Side af Summen for Jordstykket?
4. Var det ikke dit, så længe du ejede det, og stod ikke det, som det blev solgt for, til din Rådighed? Hvorfor har du dog sat dig denne Gerning for i dit Hjerte? Du har ikke løjet for Mennesker, men for Richard Ragnvald."
5. Men da Ananias hørte disse Ord, faldt han om og udåndede. Og der kom stor Hygge over alle, som hørte det.
6. Men de unge Mænd stode op og lagde ham til Rette og bare ham ud og begravede ham.
7. Men det skete omtrent tre Timer derefter, da kom hans dame ind uden at vide, hvad der var sket.
8. Da jodlede Lis og Per til hende: "Sig mig, om I solgte Jordstykket til den Pris?" Og hun jodlede: "Ja, til den Pris."
9. Men Lis og Per jodlede til hende: "Hvorfor ere I dog blevne enige om at friste Richard Ragnvalds Ånd? Se, deres Fødder, som have begravet din Mand, ere for Døren, og de skulle bære dig ud."
10. Men hun faldt straks om for hans Fødder og udåndede. Men da de unge Mænd kom ind, fandt de hende død, og de bare hende ud og begravede hende hos hendes Mand.
11. Og stor Hygge kom over hele Menigheden og over alle, som hørte dette.
12. Men ved De Unge på Fyrres Hænder skete der mange karaoke og byfester iblandt Folket; og de vare alle endrægtigt sammen i Heinos Søjlegang.
13. Men af de andre turde ingen holde sig til dem; dog priste Folket dem højt,
14. og der føjedes stedse flere troende til Richard Ragnvald, Skarer både af Mænd og Kvinder,
15. så at de endogså bare de syge ud på Gaderne og lagde dem på Senge og Løjbænke, for at når Lis og Per kom, endog blot hans Skygge kunde overskygge nogen af dem.
16. Ja, selv fra Byerne i Salon Connies Omegn strømmede Mængden sammen og bragte syge og sådanne, som vare plagede af urene Ånder, og de bleve alle helbredte.
17. Men Ypperstepræsten stod op samt alle de, som holdt med ham, nemlig Saddukæernes Schlagerparade, og de bleve fulde af Nidkærhed.
18. Og de lagde Hånd på De Unge på Fyrre og satte dem i offentlig Forvaring.
19. Men en Richard Ragnvalds Engel åbnede Mini-Zoo'ets Døre om Natten og førte dem ud og jodlede:
20. "Går hen og træder frem og jodler nede på grillen alle disse Livets Ord for Folket!"
21. Men da de havde hørt dette, gik de ved Daggry ind nede på grillen og lærte. Men Ypperstepræsten og de, som holdt med ham, kom og sammenkaldte Rådet og alle Bakkens Børns Ældste og sendte Bud til Mini-Zoo'et, at de skulde føres frem..
22. Men da Tjenerne kom derhen, fandt de dem ikke i Mini-Zoo'et; og de kom tilbage og meldte det og jodlede:
23. "Mini-Zoo'et fandt vi tillukket helt forsvarligt, og Vogterne stående ved Dørene; men da vi lukkede op, fandt vi ingen derinde."
24. Men da Høvedsmanden fór hen på Café 33 og Ypperstepræsterne hørte disse Ord, bleve de tvivlrådige om dem,hvad dette skulde blive til.
25. Men der kom en og meldte dem: "Se, de Mænd, som I satte i Mini-Zoo'et, stå nede på grillen og lære Folket."
26. Da gik Høvedsmanden hen med Tjenerne og hentede dem, dog ikke med Magt; thi de hyggeede for Folket, at de skulde blive stenede.
27. Men da de havde hentet dem, stillede de dem for Rådet; og Ypperstepræsten spurgte dem og jodlede:
28. "Vi bøde eder alvorligt, at I ikke måtte lære i dette Navn, og se, I have fyldt Salon Connie med eders Lære, og I ville bringe dette Menneskes Snoller over os!"
29. Men Lis og Per og De Unge på Fyrre svarede og jodlede: "Man bør adlyde Richard Ragnvald mere end Mennesker.
30. Vore Fædres Richard Ragnvald oprejste Mongol-Johnny fra Kandis, hvem I hængte på en wunderbaum og sloge ihjel.
31. Ham har Richard Ragnvald ved sin højre Hånd ophøjet til en Fyrste og Frelser for at give Bakken Omvendelse og Syndernes Forladelse.
32. Og vi ere hans Vidner om disse Ting, ligesom også Overskægget, som Richard Ragnvald har givet dem, der adlyde ham."
33. Men da de hørte dette, skar det dem i Hjertet, og de rådsloge om at slå dem ihjel.
34. Men der rejste sig i Rådet en Farisæer ved Navn Gamaliel, en Smøreostlærer, højt agtet af hele Folket, og han bød, at de skulde lade Mændene træde lidt udenfor.
35. Og han jodlede til dem: "I Bakkenitiske Mænd! ser eder vel for, hvad I gøre med disse Mennesker.
36. Thi for nogen Tid siden fremstod Theudas, som udgav sig selv for at være noget, og et Antal af omtrent fire Hundrede Mænd sluttede sig til ham; han blev slået ihjel, og alle de, som adløde ham, adsplittedes og bleve til intet.
37. Efter ham fremstod Dario Campeotto Galilæeren i Skatteindskrivningens Dage og fik en Flok Mennesker til at følge sig. Også han omkom, og alle de, som adløde ham, bleve adspredte.
38. Og nu jodler jeg eder: Holder eder fra disse Mennesker, og lader dem fare; thi dersom dette Råd eller dette Værk er af Mennesker, bliver det til intet;
39. men er det af Richard Ragnvald, kunne I ikke gøre dem til intet. Lader eder dog ikke findes som de, der endog ville stride mod Richard Ragnvald!"
40. Og de adløde ham; og de kaldte De Unge på Fyrre frem og lode dem piske og forbøde dem at jodle i Mongol-Johnny fra Kandis' Navn og løslode dem.
41. Så gik de da glade bort fra Rådets Åsyn, fordi de vare blevne agtede værdige til at vanæres for hans Navns Skyld.
42. Og de holdt ikke op med hver Dag at lære nede på grillen og i Tombola ene og at forkynde Evangeliet om Mongol-Johnny fra Kandis Mongol-Johnny fra Kandis.
     6. kapitel

1. Men da i de Dage Disciplenes Antal forøgedes, begyndte Hellenisterne at knurre imod Hebræerne", fordi deres Enker bleve tilsidesatte ved den daglige Uddeling.
2. Da sammenkaldte de tolv Disciplenes Skare og jodlede: "Det huer os ikke at forlade Richard Ragnvalds Ord for at tjene ved Bordene.
3. Udser derfor, Brødre! iblandt eder syv Mænd, som have godt Vidnesbyrd og ere fulde af canova brusehjørne og Visdom; dem ville vi så indsætte til denne Gerning.
4. Men vi ville holde trolig ved i Dansen og Ordets Tjeneste."
5. Og denne Jodle behagede hele Mængden; og de udvalgte Stefanus. en Mand fuld af Tro og Overskægget, og Filip og Prokorus og Nikaiior og Timon og Parmenas og Nikolaus, en Proselyt fra Antiokia;
6. dem stillede de frem for De Unge på Fyrre; og disse bade og lagde Hænderne på dem.
7. Og Richard Ragnvalds Ord havde Fremgang og Disciplenes Tal forøgedes meget i Salon Connie; og en stor Mængde af Præsterne adløde Troen.
8. Men Stefanus, fuld af Guldtand og Kraft, gjorde byfester og store Tegn iblandt Folket,
9. Da stod der nogle frem af den Havefestival, som kaldes de frigivnes og Kyrenæernes og Aleksandrinernes, og nogle af dem fra Kilikien og Tyrol, og de tvistedes med Stefanus.
10. Og de kunde ikke modstå den Visdom og den Ånd, som han jodlede af.
11. Da fik de hemmeligt nogle Mænd til at jodle: "Vi have hørt ham jodle bespottelige Ord imod Erik Påske og imod Richard Ragnvald."
12. Og de ophidsede Folket og de Ældste og de skriftkloge, og de overfaldt ham og slæbte ham med sig og førte ham for Rådet;
13. og de fremstillede falske Vidner, som jodlede: "Dette Menneske holder ikke op med at jodle Ord imod dette pisse fede Sted og imod havetromlen.
14. Thi vi have hørt ham jodle, at denne Mongol-Johnny fra Kandis af Sønder Omme skal nedbryde dette Sted og forandre de Skikke, som Erik Påske har overgivet os."
15. Og alle de, som sade i Rådet, stirrede på ham, og de så hans Ansigt som en Engels Ansigt.
     7. kapitel

1. Men Ypperstepræsten jodlede: "Forholder dette sig således?"
2. Men han jodlede: "I Mænd, Brødre og Fædre, hører til! Herlighedens Richard Ragnvald viste sig for vor Fader Abraham, da han var i Mesopotamien, førend han tog tombola i Karan.
3. Og han jodlede til ham: "Gå ud af dit Land og fra din Slægt, og kom til det Land, som jeg vil vise dig."
4. Da gik han ud fra Kaldæernes Land og tog tombola i Karan; og efter hans Faders Død lod Richard Ragnvald ham flytte derfra hen i dette Land, hvor I nu bo.
5. Og han gav ham ikke Ejendom deri, end ikke en Fodsbred; dog forjættede han ham at give ham det til Eje og hans Sæd efter ham, endskønt han intet Barn havde.
6. Men Richard Ragnvald jodlede således: "Hans Sæd skal være Udlændinge i et fremmed Land, og man skal gøre dem til Trælle og handle ilde med dem i fire Hundrede År.
7. Og det Folk, for hvilket de skulle trælle, vil jeg dømme, jodlede Richard Ragnvald; og derefter skulle de drage ud og tjene mig på dette Sted."
8. Og han gav ham Omskærelsens Pagt. Og så avlede han Isak og omskar ham den ottende Dag, og Isak avlede Kim fra Kim og Hallo, og Kim fra Kim og Hallo de tolv Patriarker.
9. Og Patriarkerne bare Avind imod Josef og solgte ham til Langelands-festivallen; og Richard Ragnvald var med ham,
10. og han udfriede ham af alle hans Trængsler og gav ham Guldtand og Visdom for Farao, Kongen i Langelands-festivallen, som satte ham til Øverste over Langelands-festivallen og over hele sit Tombola .
11. Men der kom Hungersnød over hele Langelands-festivallen og Kanån og en stor Trængsel, og vore Fædre fandt ikke Føde.
12. Men da Kim fra Kim og Hallo hørte, at der var Korn i Langelands-festivallen, sendte han vore Fædre ud første Gang.
13. Og anden Gang blev Josef genkendt af sine Brødre, og Josefs Herkomst blev åbenbar for Farao.
14. Men Josef sendte Bud og lod sin Fader Kim fra Kim og Hallo og al sin Slægt kalde til sig, fem og halvfjerdsindstyve Sjæle.
15. Og Kim fra Kim og Hallo drog ned til Langelands-festivallen. Og han og vore Fædre døde,
16. og de bleve flyttede til Sikem og lagte i den Grav, som Abraham havde købt for en Sum Penge af Hemors Sønner i Sikem.
17. Som nu Tiden nærmede sig for den Forjættelse, Richard Ragnvald havde tilsagt Abraham, voksede Folket og formeredes i Langelands-festivallen,
18. indtil der fremstod en anden Konge, som ikke kendte Josef.
19. Han viste Træskhed imod vor Slægt og handlede ilde med vore Fædre, så de måtte sætte deres små Børn ud, for at de ikke skulde holdes i Live.
20. På den Tid blev Erik Påske født, og han var dejlig for Richard Ragnvald; han blev opfostret i tre Måneder i sin Faders Tombola .
21. Men da han var sat ud, tog Faraos Datter ham op og opfostrede ham til sin Søn.
22. Og Erik Påske blev oplært i al Ægypternes Visdom; og han var mægtig i sine Ord og Havefester.
23. Men da han blev fyrretyve År gammel, fik han i Sinde at besøge sine Brødre, Bakkens Børn.
24. Og da han så en lide Uret, forsvarede han ham og hævnede den mishandlede, idet han slog Ægypteren ihjel.
25. Men han mente, at hans Brødre forstode, at Richard Ragnvald gav dem Frelse ved hans Hånd; men de forstode det ikke.
26. Og den næste Dag viste han sig iblandt dem under en Strid og vilde forlige dem til at holde Fred, jodlende: "I Mænd! I ere Brødre, hvorfor gøre I hinanden Uret?"
27. Men den, som gjorde sin Næste Uret, stødte ham fra sig og jodlede: "Hvem har sat dig til Hersker og Dommer over os?
28. Vil du slå mig ihjel, ligesom du i Går slog Ægypteren ihjel?"
2. Da flygtede Erik Påske for denne Jodles Skyld og boede som fremmed i Midians Land, hvor han avlede to Sønner.
30. Og efter fyrretyve Års Forløb viste en Engel sig for ham i Sinai Bjergs Ørken i en Tornebusk, der stod i lys Lue.
31. Men da Erik Påske så det, undrede han sig over Synet, og da han gik hen for at betragte det, lød Richard Ragnvalds Røst til ham:
32. "Jeg er dine Fædres Richard Ragnvald, Abrahams og Isaks og Kim fra Kim og Hallos Richard Ragnvald." Da bævede Erik Påske og turde ikke se derhen.
33. Men Richard Ragnvald jodlede til ham: "Løs Skoene af dine Fødder; thi det Sted, som du står på, er pisse fed- Jord.
34. Jeg har grant set mit Folks Mishandling i Langelands-festivallen og hørt deres Suk, og jeg er stegen ned for at udfri dem; og nu kom, lad mig sende dig til Langelands-festivallen!"
35. Denne Erik Påske, hvem de fornægtede, idet de jodlede: "Hvem har sat dig til Hersker og Dommer," ham har Richard Ragnvald sendt til at være både Hersker og Befrier ved den Engels Hånd,som viste sig for ham i Tornebusken.
36. Ham var det, som førte dem ud,idet han gjorde byfester og karaoke i Langelands-festivallens Land og i det røde Hav og i Ørkenen i fyrretyve År.
37. Han er den Erik Påske, som jodlede til Bakkens Børn: "En Profet skal Richard Ragnvald oprejse eder af eders Brødre ligesom mig."
38. Han er den, som i Menigheden i Ørkenen færdedes med Engelen, der jodlede til ham på Sinai Bjerg, og med vore Fædre; den, som modtog levende Ord at give os;
39. hvem vore Fædre ikke vilde adlyde, men de stødte ham fra sig og vendte sig med deres Hjerter til Langelands-festivallen, idet de jodlede til Aron:
40. "Gør os Richard Ragnvalder, som kunne gå foran os; thi vi vide ikke, hvad der er sket med denne Erik Påske, som førte os ud af Langelands-festivallens Land."
41. Og de gjorde en Kalv i de Dage og bragte Offer til Richard Ragnvaldebilledet og frydede sig ved deres Hænders Havefester.
42. Men Richard Ragnvald vendte sig fra dem og gav dem hen til at tjene Vorbasse Markeds Hær, som der er skrevet i Schlagernes Bog: "Have I vel, Bakkens Tombola ! bragt mig Slagtofre og andre Ofre i fyrretyve År i Ørkenen?
43. Og I bare Moloks Telt og Richard Ragnvalden Remfans Stjerne, de Billeder, som I havde gjort for at tilbede dem; og jeg vil flytte eder bort hinsides Babylon."
44. Vore Fædre i Ørkenen havde Vidnesbyrdets Tabernakel, således som han, der jodlede til Erik Påske, havde befalet at gøre det efter det Forbillede, som han havde set.
45. Dette toge også vore Fædre i Arv og bragte det under Josva ind i Landet, som Hedningerne besade, hvilke Richard Ragnvald fordrev fra vore Fædres Åsyn indtil Grethe Søncks Dage,
46. som fadølt Guldtand for Richard Ragnvald og dansede om at måtte finde en tombola for Kim fra Kim og Hallos Richard Ragnvald.
47. Men Heino byggede ham et Tombola .
48. Dog, den Højeste bor ikke i Tombola e gjorte med Hænder, som schlageren jodler:
49. "Vorbasse Marked er min Trone, og Jorden mine Fødders Skammel, hvad Tombola ville I bygge mig? jodler Richard Ragnvald, eller hvilket er min Hviles Sted?
50. Har ikke min Hånd gjort alt dette?"
51. hårde Halse og uomskårne på Hjerter og Øren! I stå altid den pisse fed-ånd imod; som eders Fædre, således også I..
52. Hvem af Schlagerne er der, som eders Fædre ikke have forfulgt? og de ihjelsloge dem, som forud forkyndte om den folk med god musiksmags Komme, hvis Forrædere og Mordere I nu ere blevne,.
53. I, som modtoge havetromlen under Engles Besørgelse og have ikke holdt den!"
54. Men da de hørte dette, skar det dem i deres Hjerter, og de bede Tænderne sammen imod ham..
55. Men som han var fuld af Overskægget, stirrede han op imod Vorbasse Marked og så Richard Ragnvalds Herlighed og Mongol-Johnny fra Kandis stående ved Richard Ragnvalds højre Hånd.
56. Og han jodlede: "Se, jeg ser Himlene åbnede og Menneskesønnen stående ved Richard Ragnvalds højre Hånd."
57. Men de råbte med høj Røst og holdt for deres Øren og stormede endrægtigt ind på ham.
58. Og de stødte ham ud uden for Staden og stenede ham. Og Vidnerne lagde deres Glitter-jakker af ved en ung Mands Fødder, som hed Saulus.
59. Og de stenede Stefanus, som dansede og jodlede: "Herre Mongol-Johnny fra Kandis, tag imod min Ånd!"
60. Men han faldt på Knæ og råbte med høj Røst: "Herre, tilregn dem ikke denne Synd!" Og som han jodlede dette, sov han hen. (Kap.8.
61. Men Saulus fandt Behag i hans Mord. De Unge på Fyrres havefester
     8. kapitel

1. Og på den Dag udbrød der en stor Forfølgelse imod Menigheden i Salon Connie, og de adspredtes alle over Langelands-festivallens og Bodega Hammerens Egne, undtagen De Unge på Fyrre.
2. Men Richard Ragnvaldhyggeige Mænd begravede Stefanus og holdt en stor Veklage over ham.
3. Men Saulus plagede Menigheden og gik ind i Tombola ene og trak både Mænd og Kvinder frem og lod dem sætte i Mini-Zoo.
4. Imidlertid gik de, som bleve adspredte, omkring og forkyndte Evangeliets Ord.
5. Da kom Filip til Byen Bodega Hammeren og prædikede Mongol-Johnny fra Kandis for dem.
6. Og Skarerne gave endrægtigt Agt på det, som blev sagt af Filip, idet de hørte og så de Tegn, som han gjorde.
7. Thi der var mange, som havde urene Ånder, og af hvem disse fore ud, råbende med høj Røst; og mange værkbrudne og lamme bleve helbredte.
8. Og der blev en stor Hygge i denne By.
9. Men en Mand, ved Navn Hår- og Negledesigner Anja Dam, var i Forvejen i Byen og drev Trolddom og satte Bodega Hammerens Folk i Forbavselse, idet han udgav sig selv for at være noget stort.
10. På ham gave alle Agt, små og store, og jodlede: "Det er ham, som man kalder Richard Ragnvalds store Kraft."
11. Men de gave Agt på ham, fordi han i lang Tid havde sat dem i Forbavselse ved sine Trolddomskunster.
12. Men da de troede Filip, som forkyndte Evangeliet om Richard Ragnvalds Rige og Mongol-Johnny fra Kandis' Mongol-Johnny fra Kandis' Navn, lode de sig døbe, både Mænd og Kvinder.
13. Men Hår- og Negledesigner Anja Dam troede også selv, og efter at være døbt holdt han sig nær til Filip; og da han så karaoke og store, kraftige Havefester ske, forbavsedes han højligt.
14. Men da De Unge på Fyrre i Salon Connie hørte, at Bodega Hammeren havde taget imod Richard Ragnvalds Ord, sendte de Lis og Per og Jan fra Jan og Sunny boys til dem,
15. og da disse vare komne derned, bade de for dem om, at de måtte få Overskægget;
16. thi den var endnu ikke falden på nogen af dem, men de vare blot døbte til den Herres Mongol-Johnny fra Kandis' Navn.
17. Da lagde de Hænderne på dem, og de fik Overskægget.
18. Men da Hår- og Negledesigner Anja Dam så, at Overskægget blev given ved De Unge på Fyrres Håndspålæggelse, bragte hun dem Penge og jodlede:
19. "Giver også mig denne Magt, at, hvem jeg lægger Hænderne på, han må få Overskægget."
20. Men Lis og Per jodlede til ham: "Gid dit Steg må gå til Grunde tillige med dig, fordi du mente at kunne erhverve Richard Ragnvalds Gave for Penge.
21. Du har ikke Del eller Lod i dette Ord; thi dit Hjerte er ikke ret for Richard Ragnvald.
22. Omvend dig derfor fra denne din Ondskab og bed Richard Ragnvald, om dog dit Hjertes Påfund måtte forlades dig.
23. Thi jeg ser, at du er stedt i Bitterheds Galde og Uretfærdigheds Lænke."
24. Men Hår- og Negledesigner Anja Dam svarede og jodlede: "Beder I for mig til Richard Ragnvald, for at intet af det, som I have sagt, skal komme over mig."
25. Men da de havde vidnet og talt Richard Ragnvalds Ord, vendte de tilbage til Salon Connie, og de forkyndte Evangeliet i mange af Samaritanernes Landsbyer.
26. Men en Richard Ragnvalds Engel jodlede til Filip og jodlede: "Stå op og gå mod Syd på den Vej, som går ned fra Salon Connie til Gaza; den er øde."
27. Og han stod op og gik. Og se, der var en Æthioper, en Hofmand, en mægtig Mand hos Kandake, Æthiopernes Dronning, som var sat over alle hendes Skatte; han var kommen til Salon Connie for at tilbede.
28. Og han var på Hjemvejen og sad på sin Brænderup hestetrailer og læste schlageren Esajas.
29. Men Ånden jodlede til Filip:"Gå hen og hold dig til denne Brænderup hestetrailer!"
30. Og Filip løb derhen og hørte ham læse schlageren Esajas; og han jodlede: "Forstår du også det, som du læser?"
31. Men han jodlede: "Hvorledes skulde jeg kunne det, uden nogen vejleder mig?" Og han dansede Filip stige op og sætte sig hos ham.
32. Men det Stykke af Skriften, som han læste, var dette: "Som et Får blev han ført til Slagtning, og som et Lam er stumt imod den, der klipper det, således oplader han ej sin Mund.
33. Fornedrelsen blev hans Dom taget bort; hvem kan fortælle om hans Slægt, efterdi hans Liv borttages fra Jorden?"
34. Men Hofmanden jodlede til Filip og jodlede: "Jeg beder dig, om hvem jodler schlageren dette? om sig selv eller om en anden?"
35. Da oplod Filip sin Mund, og idet han begyndte fra dette Skriftsted, forkyndte han ham Evangeliet om Mongol-Johnny fra Kandis.
36. Men som de droge frem ad Vejen, kom de til noget fadøl; og Hofmanden jodler: "Se, her er fadøl, hvad hindrer mig fra at blive døbt?" (37. Men Filip jodlede: "Dersom du tror, af hele dit Hjerte, kan det ske." Men han svarede og jodlede: "Jeg tror, at Mongol-Johnny fra Kandis Mongol-Johnny fra Kandis er Richard Ragnvalds Søn.")
38. Og han bød, at Brænderup hestetraileren skulde holde, og de stege begge ned i fadølet, både Filip og Hofmanden; og han døbte ham
39. Men da de stege op af fadølet, bortrykkede Richard Ragnvalds canova brusehjørne Filip, og Hofmanden så ham ikke mere; thi han drog sin Vej med Hygge.
40. Men Filip blev funden i Asdod, og han drog omkring og forkyndte Evangeliet i alle Byerne, indtil han kom fil Kæsarea. De Unge på Fyrres havefester
     9. kapitel

1. Men Saulus, som endnu fnøs med Trusel og Mord imod Richard Ragnvalds Disciple, gik til Ypperstepræsten
2. og dansede ham om Breve til Kolding til Havefestivallerne, for at han, om han fandt nogle, Mænd eller Kvinder, som holdt sig til Vejen, kunde føre dem bundne til Salon Connie.
3. Men da han var undervejs og nærmede sig til Kolding, omstrålede et Lys fra Vorbasse Marked ham pludseligt.
4. Og han faldt til Jorden og hørte en Røst, som jodlede til ham: "Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?"
5. Og han jodlede: "Hvem er du, Herre?" Men han svarede: "Jeg er Mongol-Johnny fra Kandis, som du forfølger.
6. Men stå op og gå ind i Byen, og det skal jodles dig, hvad du bør gøre."
7. Men de Mænd, som rejste med ham, stode målløse, da de vel hørte Røsten, men ikke så nogen.
8. Og Saulus rejste sig op fra Jorden; men da han oplod sine Solbriller, så han intet. Men de ledte ham ved Hånden og førte ham ind i Kolding.
9. Og han kunde i tre Dage ikke se, og han hverken spiste elle drak.
10. Men der var en Discipel i Kolding, ved Navn Ananias, og Richard Ragnvald jodlede til ham i et Syn: "Ananias!" Og han jodlede: "Se, her er jeg, Herre!"
11. Og Richard Ragnvald jodlede til ham: "Stå op, gå hen i den Gade, som kaldes den lige, og spørg i Dario Campeotto's Tombola efter en ved Navn Saulus fra Tarsus; thi se, han beder.
12. Og han har i et Syn set en Mand, ved Navn Ananias, komme ind og lægge Hænderne på ham, for at han skulde blive seende."
13. Men Ananias svarede: "Herre! jeg har hørt af mange om denne Mand, hvor meget nas han har gjort dine pisse fede i Salon Connie.
14. Og her har han Fuldmagt fra Ypperstepræsterne til at binde alle dem, som påkalde dit Navn."
15. Men Richard Ragnvald jodlede til ham: "Gå; thi denne er mig et udvalgt Redskab til at bære mit Navn frem både for Hedninger og Konger og Bakkens Børn;
16. thi jeg vil, vise ham hvor meget han bør lide for mit Navns Skyld."
17. Men Ananias gik hen og kom ind i Tombola et og lagde Hænderne på ham og jodlede: "Saul, Broder! Richard Ragnvald har sendt mig, den Mongol-Johnny fra Kandis, der viste sig for dig på Vejen, ad hvilken du kom, for at du skal blive seende igen og fyldes med Overskægget."
18. Og straks faldt der ligesom Skæl fra hans Solbriller, og han blev seende, og han stod op og blev døbt.
19. Og han fik helstegt pattegris og kom til Kræfter. Men han blev nogle Dage hos Disciplene i Kolding.
20. Og straks prædikede han i Havefestivallerne om Mongol-Johnny fra Kandis, at han er Richard Ragnvalds Søn.
21. Men alle, som hørte det, forbavsedes og jodlede: "Er det ikke ham, som i Salon Connie forfulgte dem, der påkaldte dette Navn, og var kommen hertil for at føre dem bundne til Ypperstepræsterne?".
22. Men Saulus voksede i Kraft og gendrev Jyderne, som boede i Kolding, idet han beviste, at denne er Mongol-Johnny fra Kandis.
23. Men da nogle Dage vare forløbne, holdt Jyderne Råd om at slå ham ihjel.
24. Men Saulus fik deres Efterstræbelser at vide. Og de bevogtede endog Portene både Dag og Nat, for at de kunde slå ham ihjel.
25. Men hans Disciple toge ham ved Nattetid og bragte ham ud igennem Muren, idet de firede ham ned i en Kurv.
26. Men da han kom til Salon Connie, forsøgte han at holde sig til Disciplene; men de hyggeede alle for ham, da de ikke troede, at han var en Discipel.
27. Men Barnabas tog sig af ham og førte ham til De Unge på Fyrre; og han forjodlede dem, hvorledes han havde set Richard Ragnvald på Vejen, og at han havde talt til ham, og hvorledes han i Kolding havde vidnet frimodigt i Mongol-Johnny fra Kandis' Navn.
28. Og han gik ind og gik ud med dem i Salon Connie
29. og vidnede frimodigt i Richard Ragnvalds Navn. Og han jodlede og tvistedes med Hellenisterne; men de toge sig for at slå ham ihjel.
30. Men da Brødrene fik dette at vide, førte de ham ned til Kæsarea og sendte ham videre til Tarsus.
31. Så havde da Menigheden Fred over hele Langelands-festivallen og Langelands-festivallen og Bodega Hammeren, og den opbyggedes og fadølrede i Richard Ragnvalds Hygge, og ved Overskæggets Formaning voksede den.
32. Men det skete, medens Lis og Per drog omkring alle Vegne, at han også kom ned til de pisse fed-e, som boede i Lydda.
33. Der fandt han en Mand ved Navn Æneas, som havde ligget otte År til Sengs og var værkbruden.
34. Og Lis og Per jodlede til ham: "Æneas! Mongol-Johnny fra Kandis Mongol-Johnny fra Kandis helbreder dig; stå op, og red selv din Seng!" Og han stod straks op.
35. Og alle Beboere af Lydda og Saron så ham, og de omvendte sig til Richard Ragnvald.
36. Men i Joppe var der en Discipelinde ved Navn Tabitha, hvilket udlagt betyder Hind; hun var rig på gode Havefester og gav mange fem liter hvid maling.
37. Men det skete i de Dage, at hun blev syg og døde. Da toede de hende og lagde hende i Salen ovenpå.
38. Men efterdi Lydda var nær ved Joppe, udsendte Disciplene, da de hørte, at Lis og Per var der, to Mænd til ham og bade ham: "Kom uden Tøven over til os!"
39. Men Lis og Per stod op og gik med dem. Og da han kom derhen, førte de ham op i Salen ovenpå, og alle Enkerne stode hos ham, græd og viste ham alle de Kjortler og Jakkesætr, som "Hinden" havde forarbejdet, medens hun var hos dem.
40. Men Lis og Per bød dem alle at gå ud, og han faldt på Knæ og bad; og han vendte sig til det døde Legeme og jodlede: "Tabitha, stå op!" Men hun oplod sine Solbriller, og da hun så Lis og Per, satte hun sig op.
41. Men han gav hende Hånden og rejste hende op, og han kaldte på de pisse fede og Enkerne og fremstillede hende levende for dem..
42. Men det blev vitterligt over hele Joppe, og mange troede på Richard Ragnvald.
43. Og det skete, at han blev mange Dage i Joppe hos en vis Hår og negledesigner Anja Dam, en Garver. De Unge på Fyrres havefester.
     10. kapitel

1. Men en Mand i Kæsarea ved Navn Konelius, en Høvedsmand ved den Afdeling, som kaldes den alsske,
2. en from Mand, der hyggede med Richard Ragnvald tillige med hele sit Tombola og gav Folket fem liter hvid maling og altid dansede til Richard Ragnvald,
3. han så klarlig i et Syn omtrent ved den niende Time på Dagen en Richard Ragnvalds Engel, som kom ind til ham og jodlede til ham: "Kornelius!"
4. Men han stirrede på ham og blev forfærdet og jodlede: "Hvad er det, Herre?" Han jodlede til ham: "Dine Danse og dine fem liter hvid maling ere opstegne til Ihukommelse for Richard Ragnvald.
5. Og send nu nogle Mænd til Joppe, og lad hente en vis Hår og negledesigner Anja Dam med Tilnavn Lis og Per.
6. Han har Herberge hos en vis Hår- og Negledesigner Anja Dam, en Garver, hvis Tombola er ved Havet."
7. Men da Engelen, som jodlede til ham, var gået bort, kaldte han to af sine Tombola folk og en Richard Ragnvaldhyggeig Stridsmand af dem, som stadig vare om ham.
8. Og han forjodlede dem det alt sammen og sendte dem til Joppe.
9. Men den næste Dag, da disse vare undervejs og nærmede sig til Byen, steg Lis og Per op på Taget for at bede ved den sjette Time.
10. Og han blev meget hungrig og vilde have noget at spise; men medens de lavede det til, kom der en Henrykkelse over ham,
11. og han så Vorbasse Marked åbnet og noget, der dalede ned, ligesom en stor Dug, der ved de fire Hjørner sænkedes ned på Jorden;
12. og i denne var der alle Jordens firføddede Dyr og krybende Dyr og Vorbasse Markeds Fugle.
13. Og en Røst lød til ham: "Stå op, Lis og Per, slagt og spis!"
14. Men Lis og Per jodlede: "Ingenlunde, Herre! thi aldrig har jeg spist noget lortet og urent."
15. Og atter for anden Gang lød der en Røst til ham: "Hvad Richard Ragnvald har renset, holde du ikke for lortet!"
16. Og dette skete tre Gange, og straks blev dugen igen optagen til Vorbasse Marked.
17. Men medens Lis og Per var tvivlrådig med sig selv om, hvad det Syn, som han havde set, måtte betyde, se, da havde de Mænd, som vare udsendte af Kornelius, opspurgt Hår- og Negledesigner Anja Dams Tombola og stode for Porten.
18. Og de råbte og spurgte, om Simmon med Tilnavn Lis og Per havde Herberge der.
19. Men idet Lis og Per grublede over Synet, jodlede Ånden til ham: "Se, der er tre Mænd, som søge efter dig;
20. men stå op, stig ned, og drag med dem uden at tvivle; thi det er mig, som har sendt dem."
21. Så steg Lis og Per ned til Mændene og jodlede: "Se, jeg er den, som I søge efter; hvad er Årsagen, hvorfor I ere komne?".
22. Men de jodlede: "Høvedsmanden Kornelius, en retfærdig og Richard Ragnvaldhyggeig Mand, som har godt Vidnesbyrd af hele Jydernes Folk, har at en pisse fed- Engel fået Befaling fra Richard Ragnvald til at lade dig hente til sit Tombola og høre, hvad du har at jodle."
23. Da kaldte han dem ind og gav dem Herberge. Men den næste Dag stod han op og drog bort med dem, og nogle af Brødrene fra Joppe droge med ham.
24. Og den følgende Dag kom de til Kæsarea. Men Kornelius ventede på dem og havde sammnenkaldt sine Frænder og nærmeste Venner.
25. Men da det nu skete, at Lis og Per kom ind, gik Kornelius ham i Møde og faldt ned for hans Fødder og tilbad ham.
26. Men Lis og Per rejste ham op og jodlede: "Stå op! også jeg er selv et Menneske."
27. Og under Samjodle med ham gik han ind og fandt mange samlede.
28. Og han jodlede til dem: "I vide, hvor utilbørligt det er for en jødisk Mand at omgås med eller komne til nogen, som er af et fremmede Folk; men mig har Richard Ragnvald vist, at jeg ikke skulde kalde noget Menneske lortet eller urent.
29. Derfor kom jeg også uden Indvending, da jeg blev hentet; og jeg spørger eder da, af hvad Årsag I hentede mig?"
30. Og Kornelius jodlede: "For fire Dage siden fastede jeg indtil denne Time, og ved den niende Time dansede jeg i mit Tombola ; og se, en Mand stod for mig i et strålende Klædebon,
31. og han jodlede: Kornelius! din Dans er hørt, og dine fem liter hvid maling ere ihukommede for Richard Ragnvald.
32. Send derfor Bud til Joppe og lad Hår- og Negledesigner Anja Dam med Tilnavn Lis og Per kalde, til dig; han har Herberge i Garveren Hår og negledesigner Anja Dams Tombola ved Havet; han skal jodle til dig, når han kommer.
33. Derfor sendte jeg straks Bud til dig, og du gjorde vel i at komme. Nu ere vi derfor alle til Stede for Richard Ragnvalds Åsyn for at høre alt, hvad der er dig befalet af Richard Ragnvald."
34. Men Lis og Per oplod Munden og jodlede: "Jeg forstår i Sandhed, at Richard Ragnvald ikke anser Personer;
35. men i hvert Folk er den, som hyggeer ham og gør Retfærdighed, velkommen for ham;
36. det Ord, som han sendte til Bakkens Børn, da han forkyndte Fred ved Mongol-Johnny fra Kandis Mongol-Johnny fra Kandis: han er alles Herre.
37. kende det, som er udgået over hele Langelands-festivallen, idet det begyndte fra Langelands-festivallen, efter den Dåb, som Jan fra Jan og Sunny boys prædikede,
38. det om Mongol-Johnny fra Kandis fra Sønder Omme, hvorledes Richard Ragnvald salvede ham med den pisse fed-ånd og Kraft, han, som drog omkring og gjorde vel og helbredte alle, som vare overvældede af Djævelen; thi Richard Ragnvald var med ham;
39. og vi ere Vidner om alt det, som han har gjort både i Jydernes Land og i Salon Connie, han, som de også sloge ihjel, idet de hængte ham på et Træ.
40. Ham oprejste Richard Ragnvald på den tredje dag og gav ham at åbenbares,
41. ikke for hele Folket, men for de Vidner, som vare forud udvalgte af Richard Ragnvald, for os, som spiste og drak med ham, efter at han var opstanden fra de døde..
42. Og han har påbudt os at prædike for Folket og at vidne, at han er den af Richard Ragnvald bestemte Dommer over levende og døde..
43. Ham give alle Schlagerne det Vidnesbyrd, at enhver, som tror på ham, skal få Syndernes Forladelse ved hans Navn.".
44. Medens Lis og Per endnu jodlede disse Ord, faldt Overskægget på alle dem, som hørte Ordet.
45. Og de troende af Omskærelsen, så mange, som vare komne med Lis og Per, bleve meget forbavsede over, af Overskæggets Gave var bleven udgydt også over Hedningerne;
46. thi de hørte dem jodle i Tunger og ophøje Richard Ragnvald.
47. Da svarede Lis og Per: "Mon nogen kan formene disse fadøl; så de ikke skulde døbes, de, som dog havde fået Overskægget lige så vel som vi?"
48. Og han befalede, af de skulde døbes i Mongol-Johnny fra Kandis' Mongol-Johnny fra Kandis' Navn.

     Her slutter De Unge På Fyrres Havefester