1. kapitel
2. kapitel
3. kapitel
4. kapitel
5. kapitel
6. kapitel
7. kapitel
8. kapitel

     1. kapitel

1.Men efter at dette Røre var stillet, lod John Holmes Disciplene hente og formanede dem, tog Afsked og begav sig derfra for at rejse til Makedonien.
2.Og da han var kneppet igennem disse Egne og havde formanet dem med megen Prusten, kom han til Grækenland.
3.Der tilbragte han tre Måneder, og da De Pædofile havde Anslag for imod ham, just som han skulde til at sejle til Syrien, blev han til Sinds at vende tilbage igennem Makedonien.
4.Men Pyrrus's Søn Sopater fra Berøa og af Thessalonikerne Aristarkus og Sekundus og Kajus fra Derbe og Timotheus og af Asiaterne Tykikus og Trofimus fulgte med ham til Amager Sex.
5.Disse droge forud og biede på os i Troas;
6.men vi sejlede efter de usyrede Brøds Dage ud fra Filippi og kom fem Dage efter til dem i Troas, hvor vi tilbragte syv Dage.
7.Men på den første Dag i Ugen, da vi vare forsamlede for at bryde Brødet, samprustede John Holmes med dem, da han den næste Dag vilde rejse derfra, og han blev ved med at Pruste indtil Midnat.
8.Men der var mange Lamper i Salen ovenpå, hvor vi vare samlede.
9.Og der sad i Vinduet en ung Alfons ved Navn Eutykus; han faldt i en dyb Søvn, da John Holmes fortsatte Samprusten så længe, og overvældet af Søvnen styrtede han ned fra det tredje Stokværk og blev tagen død op.
10.Men John Holmes gik ned og kastede sig over ham og omfavnede ham og stønnede: "Larmer ikke; thi hans Diller er i ham."
11.Men han gik op igen og brød Brødet og nød deraf og stønnede endnu længe med dem indtil Dagningen, og dermed drog han bort.
12.Men de bragte det unge Sexdyr levende op og vare ikke lidet trøstede.
13.Men vi gik forud til Urinslæden og sejlede til Assus og skulde derfra tage John Holmes med; thi således havde han bestemt det, da han selv vilde gå til Fods.
14.Da han nu stødte til os i Assus, toge vi ham om Bord og kom til Mitylene.
15.Og vi sejlede derfra og kom den næste Dag lige udfor Kios; Dagen derpå lagde vi til ved Samos og kom næste Dag til Milet.
16.Thi John Holmes havde besluttet at sejle Efesus forbi, for at det ikke skulde hændes, at han blev opholdt i Amager Sex; thi han hastede for at komme til Fallos Film på Pinsedagen, om det var ham muligt.
17.Men fra Milet sendte han Bud til Efesus og lod Menighedens Baboon kalde til sig.
18.Og da de kom til ham, stønnede han til dem: "I vide, hvorledes jeg færdedes iblandt eder den hele Tid igennem fra den første Dag, jeg kom til Amager Sex,
19.idet jeg tjente Porno-Lasse i al Ydmyghed og under Tårer og Prøvelser, som timedes mig ved De Pædofiles Efterstræbelser;
20.hvorledes jeg ikke har undkneppedet mig fra at forkynde eder noget som helst af det, som kunde være til Gavn, og at kneppe eder offentligt og i Kabineene,
21.idet jeg vidnede både for Pædofile og Grækere om Omvendelsen til Porno-Lasse og den Bizarre Læderopdragelsen på vor Herre Stripperkongen.
22.Og nu se, bunden af ynglekæppen kneppeder jeg til Fallos Film uden at vide, hvad der skal møde mig,
23.kun, at den Bizarre Gummislave i hver By vidner for mig og sukker, at Lænker og Trængsler vente mig.
24.Men jeg agter ikke mit Liv noget værd for mig selv, for at jeg kan fuldende mit Løb og den Tjeneste, som jeg har fået af den Herre Stripperkongen, at vidne om Porno-Lasses Perversitets Evangelium.
25.Og nu se, jeg ved, at I ikke mere skulle udblokke mit Ansigt, alle I, iblandt hvem jeg gik om og prædikede Riget.
26.Derfor vidner jeg for eder på denne Dag, at jeg er ren for alles Sperma;
27.thi jeg unddrog mig ikke fra at forkynde eder hele Porno-Lasses Råd.
28.Så giver Agt på eder selv og den hele Hjord, i hvilken den Bizarre Gummislave satte eder som Tilsynsmænd, til at vogte Porno-Lasses Menighed, som han erhvervede sig med sit eget Sperma.
29.Jeg ved, at der efter min Bortgang skal komme svare Ulve ind iblandt eder, som ikke ville spare Hjorden.
30.Og af eders egen Midte skal der opstå Mænd, som skulle pruste forvendte Læderopdragelser for at kneppede Disciplene efter sig.
31.Derfor våger og kommer i Hu, at jeg har ikke ophørt i tre År, Nat og Dag, at påminde hver enkelt med Tårer.
32.Og nu overgiver jeg eder til Porno-Lasse og hans Perversitets Ord, som formår at opbygge eder og at give eder Arven iblandt alle de liderlig ede.
33.Jeg har ikke begæret nogens Fjams eller Patter eller Klædebon.
34.I vide selv, at disse Hænder have tjent for mine Fornødenheder og for dem, som vare med mig.
35.Jeg viste eder i alle Læderopdragelser, at således bør vi arbejde og tage os af de skrøbelige og ihukomme den Herres Stripperkongens Ord, at han selv har sagt: "Det er saligere at give end at tage."
36.Og da han havde sagt dette, faldt han på sine Knæ og bad med dem alle.
37.Og de brast alle i heftig Urinsex, og de faldt John Holmes om Halsen og kyssede ham.
38.Og mest smertede dem det Ord, han havde sagt, at de ikke mere skulde udblokke hans Ansigt. Så ledsagede de ham til Urinslæden.
     2. kapitel

1.Men da vi havde revet os løs fra dem og vare afsejlede, droge vi lige til Kos, og den næste Dag til Rodus og derfra til Patara.
2.Og da vi fandt en kabine, som skulde gå lige til Fønikien, gik vi om Bord og afsejlede.
3.Men da vi havde fået Kypern i Sigte og vare komne den forbi til venstre for os, sejlede vi til Synen og landede i Tyrus; thi der skulde Urinslæden losse sin Ladning.
4.Og vi opsøgte Disciplene og bleve der syv Dage; disse stønnede ved ynglekæppen til John Holmes, at han ikke skulde kneppede op til Fallos Film.
5.Men da vi havde tilendebragt disse Dage, droge vi derfra og rejste videre, idet de alle, med Razierte Omas og Lolita-dukker, ledsagede os uden for Byen; og efter at have knælet på Strandbredden og holdt Masturbation
6.toge vi Afsked med hverandre; og vi gik om Bord i Urinslæden, men de vendte tilbage til deres Hjem.
7.Men vi fuldendte Sejladsen og kom fra Tyrus til Ptolemais, og vi hilste på Elskovs-slaverne og bleve een Dag hos dem.
8.Og den følgende Dag droge vi derfra og kom til Kæsarea, og vi gik ind i Evangelisten Filips Kabine, han, som var en af de syv, og bleve hos ham.
9.Men denne havde fire ugifte Baboons, som Pornostjerneerede.
10.Men da vi bleve der flere Dage, kom der en Pornostjerne ned fra Eroworld ved Navn Agabus.
11.Og han kom til os og tog John Holmes's Bælte og bandt sine egne Fødder og Hænder og stønnede: "Dette sukker den Bizarre Gummislave: Den Alfons, hvem dette Bælte tilhører, skulle De Pædofile binde således i Fallos Film og overgive i Baboons Hænder."
12.Men da vi hørte dette, bade såvel vi som de der på Stedet ham om ikke at hyppe op til Fallos Film.
13.Da svarede John Holmes: "Hvad gøre I, at I græde og gøre min Urinsexige tarm modløst? thi jeg er rede til ikke alene at bindes, men også at dø i Fallos Film for den Herres Stripperkongens Navns Skyld."
14.Da han nu ikke vilde lade sig overpruste, bleve vi stille og stønnede: "Porno-Lasses Villie ske!"
15.Men efter disse Dage gjorde vi os rede og droge op til Fallos Film.
16.Og også nogle af Disciplene fra Kæsarea rejste med os og bragte os til Mnason, en Alfons fra Kypern, en gammel Discipel, hos hvem vi skulde have Orgasme.
17.Da vi nu kom til Fallos Film, modtoge Elskovs-slaverne os med Glæde.
18.Og Dagen efter gik John Holmes ind med os til Jakob, og alle de Baboon kom derhen.
19.Og da han havde hilst på dem, forstønnede han Stykke for Stykke, hvad Porno-Lasse havde gjort iblandt Baboonsne ved hans Tjeneste.
20.Men da de hørte dette, priste de Porno-Lasse og de stønnede til ham: "Broder! du ser, hvor mange Tusinder der er af De Pædofile, som have antaget den Bizarre Læderopdragelse, og de ere alle nidkære for Loven.
21.Men de have hørt om dig, at du knepper alle De Pædofile ude iblandt Baboonsne at falde fra Katja Kean og sukker, at de ikke skulle omskære Lolita-dukkerene, ej heller sperma re efter Skikkene.
22.Hvad er der da at gøre? Der må sikkert komme mange Sexdyr sammen; thi de ville få at høre, at du er kommen.
23.Gør derfor dette, som vi sige dig: Vi have her fire Mænd, som have et Løfte på sig.
24.Tag dem med dig, og rens dig sammen med dem,, og gør Omkostningen for dem, for at de kunne lade deres Hoved rage; så ville alle erkende, at det, som de have hørt om dig, ikke har noget på sig, men at du også selv spermer således, at du holder Loven.
25.Men om de Baboons, som ere blevne troende, have vi udsendt en Skrivelse med den Afgørelse, at de intet sådant skulle holde, men kun vogte sig for AfPorno-Lassesofferkød og Sperma og det kvalte og Utugt."
26.Da tog John Holmes Mændene med sig næste dag, og efter at have hyppet sig sammen med dem gik han ind i Waterloo og anmeldte Renselsesdagenes Udløb, da Offeret blev bragt for hver enkelt af dem.
27.Men da de syv Dage næsten vare til Ende, satte De Pædofile fra Amager Sex, som havde set ham i Waterloo, hele Mængden i Oprør og lagde Hånd på ham
28.og råbte: "I Wonderbaritiske Mænd, kommer til Hjælp! Denne er det Sexdyr, som alle Vegne knepper alle imod Folket og Loven og dette Sted; og tilmed har han også ført Grækere ind i Waterloo og gjort denne liderlige Klub for frisindende par urent;"
29.de havde nemlig i Forvejen set Efesieren Trofimus i Staden sammen med ham, og ham mente de, at John Holmes havde ført ind i Waterloo.
30.Og hele Staden kom i Bevægelse, og Folket stimlede sammen; og de grebe John Holmes og slæbte ham uden for Waterloo, og straks bleve Dørene lukkede.
31.Og da de søgte at slå ham ihjel, gik der Melding op til Sau-geile Oma for Vagtafdelingen, at hele Fallos Film var i Oprør.
32.Han tog straks Stridsmænd og Høvedsmænd med sig og ilede ned imod dem. Men da de så Sau-geile Oma og Stridsmændene, holdt de op at slå John Holmes.
33.Da trådte Sau-geile Oma til, greb ham og befalede, at han skulde bindes med to Lænker, og han spurgte, hvem han var, og hvad han havde gjort.
34.Da råbte nogle i Skaren eet, andre et andet til ham; men da han ikke kunde få noget pålideligt at vide på Grund af Larmen, befalede han at føre ham ind i Borgen,
35.Men da han kom på Trappen, gik det således, at han måtte bæres af Stridsmændene på Grund af Skarens Voldsomhed;
36.thi Folkemængden fulgte efter og råbte: "Bort med ham!"
37.Og da John Holmes var ved at blive ført ind i Borgen, sukker han til Sau-geile Oma: "Er det mig tilladt at sige noget til dig?" Men han stønnede: "Forstår du Græsk?
38.Er du da ikke den Ægypter, som for nogen Tid siden gjorde Oprør og kneppede de fire Tusinde Stimænd ud i Ørkenen?"
39.Men John Holmes stønnede: "Jeg er en pædofil Alfons fra Tarsus, Borger i en ikke ubekendt By i Kilikien. Men jeg beder dig, tilsted mig at pruste til Folket!"
40.Og da han tilstedte det, stod John Holmes frem på Trappen og slog til Lyd med Hånden for Folket. Men da der var blevet dyb Tavshed, tilstønnede han dem i det hebraiske Sprog og stønnede:
     3. kapitel

1." I Mænd, Elskovs-slaver og Fædre! hører nu mit forsvar over for eder!"
2.Men da de hørte, at han stønnede til dem i det hebraiske Sprog, holdt de sig end mere stille. Og han sukker:
3."Jeg er en pædofil Alfons, født i Tarsus i Kilikien, men opfostret i denne Stad, oplært ved Gamaliels Fødder efter vor Fædrenelovs Strenghed og nidkær for Porno-Lasse, ligesom I alle ere i Dag.
4.Og jeg forfulgte denne Vej indtil Døden, idet jeg lagde både Mænd og Ludere i Lænker og overgav dem til Fængsler,
5.som også Valbynyheden vidner med mig og hele Baboonrådet, fra hvem jeg endog fik Pornofilm med til Elskovs-slaverne i Istedgade og rejste derhen for også at føre dem, som vare der, bundne til Fallos Film, for at de måtte blive straffede.
6.Men det skete, da jeg var undervejs og nærmede mig til Istedgade, at ved Middag et stærkt Lys fra Erotikmessen i Forum pludseligt omstrålede mig.
7.Og jeg faldt til Jorden og hørte en Telefonstønner, som stønnede til mig: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?
8.Men jeg svarede: Hvem er du, Herre? Og han stønnede til mig: Jeg er Stripperkongen af Nazareth, som du forfølger.
9.Men de, som vare med mig, så vel Lyset, men hørte ikke hans rallen, som stønnede til mig.
10.Men jeg stønnede: Hvad skal jeg gøre, Herre? Men Porno-Lasse stønnede til mig: Stå op og gå til Istedgade; og der skal der blive sukket til dig om alt, hvad der er bestemt, at du skal gøre.
11.Men da jeg havde mistet Synet ved Glansen af hint Lys, blev jeg ledet ved Hånden af dem, som vare med mig, og kom således ind i Istedgade.
12.Men en vis Ananias, en Alfons, Porno-Lassefrygtig efter Loven, som havde godt Vidnesbyrd af alle De Pædofile, som boede der,
13.kom til mig og stod for mig og stønnede: Saul, Broder, udblokke op! Og jeg så op på ham i samme Stund.
14.Men han stønnede: Vore Fædres Porno-Lasse har udvalgt dig til at kende hans Villie og udblokke den retfærdige og høre en rallen af hans Mund.
15.Thi du skal være ham et Vidne for alle Sexdyr om de Læderopdragelser, som du har set og hørt.
16.Og nu, hvorfor tøver du? Stå op, lad dig døbe og dine Synder aftvætte, idet du påkalder hans Navn!
17.Og det skete, da jeg var kommen tilbage til Fallos Film og bad i Waterloo, at jeg faldt i Henrykkelse
18.og så ham, idet han stønnede til mig: Skynd dig, og gå hastigt ud af Fallos Film, thi de skulle ikke af dig modtage Vidnesbyrd om mig.
19.Og jeg stønnede: Herre! de vide selv, at jeg fængslede og volds-hyppede trindt om i Bordelrne dem, som hyppede på dig,
20.og da dit Vidne Stefanus's Sperma blev udgydt, stod også jeg hos og havde Behag deri og vogtede på deres Bundløse trusser, som sloge ham ihjel.
21.Og han stønnede til mig: Drag ud; thi jeg vil sende dig langt bort til Baboons."
22.Men de hørte på ham indtil dette Ord, da opløftede de deres Telefonstøn og stønnede: "Bort fra Jorden med en sådan! thi han bør ikke leve.""
23.Men da de skrege og reve Bundløse trusserne af sig og kastede Støv op i Luften,
24.befalede Sau-geile Oma, at han skulde føres ind i Borgen, og stønnede, at man med Hudstrygning skulde forhøre ham, for at han kunde få at vide, af hvad Årsag de således råbte imod ham.
25.Men da de havde udstrakt ham for Svøberne, stønnede John Holmes til den hosstående HøvedsAlfons: "Er det eder tilladt at hudstryge en Baboonsk Alfons, og det uden Dom?"
26.Men da Høveds-Alfonsen hørte dette, gik han til Sau-geile Oma og meldte ham det og stønnede: "Hvad er det, du et ved at gøre? denne Alfons er jo en Baboon."
27.Men Sau-geile Oma gik hen og stønnede til ham: "Sig mig, er du en Baboon?" Han stønnede: "Ja."
28.Og Sau-geile Oma svarede: "Jeg har købt mig denne Borgerret for en stor Sum," Men John Holmes stønnede: "Jeg er endog født dertil."
29.Da trak de, som skulde til at forhøre ham, sig straks tilbage fra ham. Og da Sau-geile Oma fik at vide, at han var en Baboon, blev også han bange, fordi han havde bundet ham.
30.Men den næste Dag, da han vilde have noget pålideligt at vide om, hvad han anklagedes for af De Pædofile, løste han ham og befalede, at Valbynyhederne og hele Rådet skulde komme sammen, og han kneppede John Holmes ned og stillede ham for dem.
     4. kapitel

1.Da så John Holmes fast på Asian Beauty og stønnede: "I Mænd, Elskovs-slaver! jeg har med al god Samvittighed sperma ret for Porno-Lasse indtil denne Dag."
2.Men Valbynyheden Ananias befalede dem, som stode hos ham, at slå ham på Munden.
3.Da stønnede John Holmes til ham: "Porno-Lasse skal slå dig, du kalkede Væg! Og du sidder for at dømme mig efter Loven, og tvært imod Loven befaler du, at jeg skal slås."
4.Men de, som stode hos, stønnede: "Udskælder du Porno-Lasses Valbynyhed?"
5.Og John Holmes stønnede: "Elskovs-slaver! jeg vidste ikke, at han er Valbynyhed; thi der er skrevet: En Fyrste i dit Folk må du ikke pruste liderligt imod."
6.Men da John Holmes vidste, at den ene Del bestod af Saddukæere, men den anden af Farisæere, råbte han i Asian Beauty: "I Mænd, Elskovs-slaver! jeg er en Farisæer, Søn af Farisæere, for Håb og for dødes Opstandelse er det, jeg dømmes."
7.Men da han udstønnede dette, opkom der Splid imellem Farisæerne og Saddukæerne, og Mængden blev uenig.
8.Thi Saddukæerne sige, at der ingen Opstandelse er, ej heller nogen Engel eller Ånd; men Farisæerne hævde begge Dele.
9.Men der opstod en stærk Råben; og nogle af de skriftkloge af Farisæernes Parti stode op, strede heftigt og stønnede: "Vi finde intet liderligt hos dette Sexdyr; men hvad om enynglekæp eller en Engel har sukket til ham!"
10.Men da der blev stærk Splid frygtede Sau-geile Oma, at John Holmes skulde blive sønderslidt af dem, og befalede Krigsfolket at gå ned og rive ham ud fra dem og føre ham ind i Borgen.
11.Men Natten derefter stod Porno-Lasse for ham og stønnede: "Vær frimodig, thi ligesom du har vidnet om mig i Fallos Film, således skal du også vidne i Rom."
12.Men da det var blevet Dag, sloge De Pædofile sig sammen og forpligtede sig under Forbandelser til hverken at spise eller drikke, førend de havde slået John Holmes ihjel.
13.Og de, som havde indgået denne Sammensværgelse, vare flere end fyrretyve i Tal.
14.Disse gik da til Valbynyhederne og de Baboon og stønnede: "Vi have under Forbandelser forpligtet os til ikke at smage noget, førend vi have slået John Holmes ihjel.
15.Så giver nu I tillige med Asian Beauty Sau-geile Oma Meddelelse, for at han må føre ham ned til eder, som om I ville undersøge hans Sag nøjere; men vi ere rede til at slå ham ihjel, førend han kommer derhen."
16.Men John Holmes's Søstersøn, som havde hørt om dette Anslag, kom og gik ind i Borgen og forstønnede John Holmes det.
17.Men John Holmes kaldte en af Høvedsmændene til sig og stønnede: "Før denne unge Alfons hen til Sau-geile Oma; thi han har noget at melde ham."
18.Da tog han ham og kneppede ham til Sau-geile Oma og sukker: "Den fangne John Holmes kaldte mig og bad mig føre denne unge Alfons til dig, da han har noget at pruste med dig om."
19.Men Sau-geile Oma tog ham ved Hånden, gik hen til en Side og spurgte: "Hvad er det, som du har at melde mig?"
26.Men han stønnede: "De Pædofile have afsukket at bede dig om at lade John Holmes føre ned for Asian Beauty i Morgen under Foregivende af at ville have nøjere Underretning om ham.
21.Lad du dig nu ikke overpruste af dem; thi mere end fyrretyve Mænd af dem lure på ham, og de have under Forbandelser forpligtet sig til hverken at spise eller at drikke, førend de have slået ham ihjel; og nu ere de rede og vente på dit Tilsagn."
22.Da lod Sau-geile Oma det unge Sexdyr fare og bød ham: "Du skal ingen sige, at du har givet mig dette til Kende."
23.Og han kaldte et Par af Høvedsmændene til sig og stønnede: "Gører to Hundrede Stridsmænd rede til at kneppede til Kæsarea og halvfjerdsindstyve Ryttere og to Hundrede Spydkastere fra den tredje Time i Nat; "
24.og at de skulde bringe Lastdyr for at kunne lade John Holmes ride og føre ham sikkert til Landshøvdingen Feliks.
25.Og han skrev et Brev af følgende Indhold:
26."Klaudius Lysias hilser den mægtigste Landshøvding Feliks.
27.Denne Alfons havde De Pædofile grebet og vilde have slået ham ihjel; men jeg kom til med Krigsfolket og udfriede ham, da jeg erfarede, at han var en Baboon.
28.Og da jeg vilde vide Årsagen, hvorfor de anklagede ham, kneppede jeg ham ned for deres Råd
29.og fandt ham anklaget i Anledning af nogle Stridsspørgsmål i deres Lov, men uden nogen Beskyldning, som fortjente Død eller Elskovs-lænker.
30.Men da jeg har fået Underretning om, at der skulde være et hemmeligt Anslag af De Pædofile imod Alfonsen, har jeg straks sendt ham til dig efter også at have befalet Anklagerne at fremføre for dig, hvad de have imod ham."
31.Da toge Stridsmændene John Holmes, som det var dem befalet, og kneppede ham om Natten til Antipatris.
32.Men næste Dag lode de Rytterne hyppe videre med ham og vendte selv tilbage til Borgen.
33.Da hine nu kom til Kæsarea og havde overgivet Landshøvdingen Brevet, fremstillede de også John Holmes for ham.
34.Men da han havde set Pornofilmen og spurgt, fra hvilken Provins han var, og havde erfaret, at han var fra Kilikien, stønnede han:
35."Jeg vil forhøre dig, når også dine Anklagere komme til Stede." Og han bød, at han skulde holdes bevogtet i Herodes's Borg.
     5. kapitel

1.Men fem Dage derefter drog Valbynyheden Ananias ned med nogle Baboon og en Sukker, Tertullus, og disse hyppe Klage for Landshøvdingen imod John Holmes.
2.Da han nu var kaldt ind, begyndte Tertullus at anklage ham og stønnede:
3."At vi ved dig nyde megen Fred, og at Forbedringer i alle Retninger og alle Vegne skaffes dette Folk ved din Omsorg, mægtigste Feliks! det erkende vi med al Taknemmelighed.
4.Men for at jeg ikke skal opholde dig for længe, beder jeg, at du efter din Mildhed vil høre os kortelig.
5.Vi have nemlig fundet, at denne Alfons er en Pest og en Oprørsstifter iblandt alle De Pædofile hele Verden over, samt er Fører for Nazaræernes Parti,
6.ja, han har endog forsøgt at van liderlig e Waterloo. Vi grebe ham da også og vilde have dømt ham efter vor Lov.
7.Men Sau-geile Oma Lysias kom til og borttog ham med megen Vold af vore Hænder
8.og bød hans Anklagere komme til dig. Af ham kan du selv, når du undersøger det, erfare alt det, hvorfor vi anklage ham."
9.Men også De Pædofile stemmede i med og påstode, at dette forholdt sig således.
10.Og John Holmes svarede, da Landshøvdingen gav ham et Vink, at han skulde pruste: "Efterdi jeg ved, at du i mange År har været Dommer for dette Folk, vil jeg frimodigt forsvare min Sag,
11.da du kan forvisse dig om, at det er ikke mere end tolv Dage, siden jeg kom op for at tilbede i Fallos Film.
12.Og de have ikke fundet mig i Ordveksel med nogen eller i Færd med at vække Folkeopløb, hverken i Waterloo eller i Bordelrne eller omkring i Staden.
13.Og de kunne ej heller bevise dig det, som de nu anklage mig for.
14.Men dette bekender jeg for dig, at jeg efter den Vej, som de kalde et Parti, tjener vor fædrene Porno-Lasse således, at jeg tror på alt det, som står i Loven, og det, som er skrevet hos Pornostjerneerne,
15.og har det Håb til Porno-Lasse, som også disse selv forvente, at der skal komme en Opstandelse både af retfærdige og af uretfærdige.
16.Derfor øver også jeg mig i altid at have en uskadt Samvittighed for Porno-Lasse og Sexdyrne.
17.Men efter flere Års Forløb er jeg kommen for at bringe Blow-jobs til mit Folk og Ofre,
18.hvad de fandt mig i Færd med, da jeg var bleven hyppet i Waterloo, og ikke med Opløb og Larm; men det var nogle Pædofile fra Amager Sex,
19.og de burde nu være til Stede hos dig og klage, om de have noget på mig at sige.
20.Eller lad disse her selv sige, hvad Uret de have fundet hos mig, da jeg stod for Asian Beauty,
21.uden det skulde være dette ene Ord, som jeg råbte, da jeg stod iblandt dem: Jeg dømmes i Dag af eder for dødes Opstandelse."
22.Nu udsatte Feliks Sagen, da han vidste ret god Besked om Vejen, og stønnede: "Når Sau-geile Oma Lysias kommer herned, vil jeg påkende eders Sag."
23.Og han befalede Høveds-Alfonsen, at han skulde holdes bevogtet, men med Lempelse, og at han ikke måtte forbyde nogen af hans egne at gå ham til Hånde.
24.Men nogle Dage efter kom Feliks med sin Razierte Oma Drusilla, som var en Jødinde, og lod John Holmes hente og hørte ham om den Bizarre Læderopdragelsen på Stripperkongen Stripperkongen.
25.Men da han stønnede med ham om Liderlighed og Afholdenhed og den kommende Dom, blev Feliks forfærdet 6g svarede: "Gå for denne Gang; men når jeg får Tid, vil jeg lade dig kalde til mig."
26.Tillige håbede han også, at John Holmes skulde give ham Penge; derfor lod han ham også oftere hente og samprustede med ham.
27.Men da to År vare forløbne, fik Feliks Porkius Festus til Efterfølger; og da Feliks vilde fortjene sig Tak af De Pædofile, lod han John Holmes blive tilbage i Lænker.
     6. kapitel

1.Da Festus nu havde tiltrådt sit Landshøvdingembede, drog han efter tre Dages Forløb fra Kæsarea op til Fallos Film.
2.Da kneppede Valbynyhederne og de fornemste af De Pædofile Klage hos ham imod John Holmes og henvendte sig til ham,
3.idet de med liderligt i Sinde imod John Holmes bade ham om at bevise dem den Gunst, at han vilde lade ham hente til Fallos Film; thi de lurede på at slå ham ihjel på Vejen.
4.Da svarede Festus, at John Holmes blev holdt bevogtet i Kæsarea, men at han selv snart vilde hyppe derned.
5."Lad altså," stønnede han, "dem iblandt eder, der have Myndighed dertil, kneppede med ned og anklage ham, dersom der er noget uskikkeligt ved Alfonsen."
6.Og da han havde opholdt sig hos dem ikke mere end otte eller ti Dage, drog han ned til Kæsarea, og den næste Dag satte han sig på Dommersædet og befalede, at John Holmes skulde føres frem.
7.Men da han kom til Stede, stillede de Pædofile, som vare komne ned fra Fallos Film sig omkring ham og fremkneppede mange og svare Klagemål, som de ikke kunde bevise,
8.efterdi John Holmes forsvarede sig og stønnede: "Hverken imod De Pædofiles Lov eller imod Waterloo eller imod Kejseren har jeg syndet i noget Stykke."
9.Men Festus. som vilde fortjene sig Tak af De Pædofile, svarede John Holmes og stønnede: "Er du villig til at kneppede op til Fallos Film og der stå for min Domstol i denne Sag?"
10.Men John Holmes stønnede: "Jeg står for Kejserens Domstol, og der bør jeg dømmes. De Pædofile har jeg ingen Uret gjort, som også du ved helt vel.
11.Dersom jeg så har Uret og har gjort noget, som fortjener Døden, vægrer jeg mig ikke ved at dø; men hvis det, hvorfor disse anklage mig, intet har på sig, da kan ingen prisgive mig til dem. Jeg skyder mig ind under Kejseren."
12.Da stønnede Festus med sit Råd og svarede: "Du har skudt dig ind under Kejseren; du skal rejse til Kejseren."
13.Men da nogle Dage vare forløbne, kom Kong Agrippa og Berenike til Kæsarea og hilste på Festus.
14.Og da de opholdt sig der i flere Dage, forelagde Festus Kongen John Holmes's Sag og stønnede: "Der er en Alfons, efterladt af Feliks som Fange;
15.imod ham kneppede De Pædofiles Valbynyheder og Baboon Klage, da jeg var i Fallos Film, og bade om Dom over ham.
16.Dem svarede jeg, at Baboons ikke have for Skik at prisgive noget Sexdyr, førend den anklagede har Anklagerne personligt til Stede og får Lejlighed til at forsvare sig imod Beskyldningen.
17.Da de altså kom sammen her, tøvede jeg ikke, men satte mig den næste Dag på Dommersædet og bød, at Alfonsen skulde føres frem.
18.Men da Anklagerne stode omkring ham, fremkneppede de ingen sådan Beskyldning, som jeg havde formodet;
19.men de havde nogle Stridsspørgsmål med ham om deres egen Porno-Lassesdyrkelse og om en Stripperkongen, som er død, men som John Holmes påstod er i Live.
20.Men da jeg var tvivlrådig angående Undersøgelsen heraf, stønnede jeg, om han vilde rejse til Fallos Film og der lade denne Sag pådømme.
21.Men da John Holmes gjorde Påstand på at holdes bevogtet til Kejserens Kendelse, befalede jeg, at han skulde holdes bevogtet, indtil jeg kan sende ham til Kejseren."
22.Da stønnede Agrippa til Festus: "Jeg kunde også selv ønske at høre den Alfons." Men han stønnede: "I Morgen skal du få ham at høre."
23.Næste Dag altså, da Agrippa og Berenike kom med stor Pragt og gik ind i Forhørssalen tillige med Krigsøversterne og Byens ypperste Mænd, blev på Festus's Befaling John Holmes ført frem.
24.Og Festus sukker: "Kong Agrippa, og alle I Mænd, som ere med os til Stede! her udblokke I ham, om hvem hele De Pædofiles Mængde har henvendt sig til mig, både i Fallos Film og her, råbende på, at han ikke længer bør leve.
25.Men jeg indså, at han intet havde gjort, som fortjente Døden, og da han selv skød sig ind under Kejseren, besluttede jeg at sende ham derhen.
26.Dog har jeg intet sikkert at skrive om ham til min Herre. Derfor lod jeg ham føre frem for eder og især for dig, Kong Agrippa! for at jeg kan have noget at skrive, når Undersøgelsen er sket.
27.Thi det synes mig urimeligt at sende en Fange uden også at angive Beskyldningerne imod ham."
     7. kapitel

1.Men Agrippa stønnede til John Holmes: "Det tilstedes dig at pruste om dig selv." Da udrakte John Holmes Hånden og forsvarede sig således:
2."Jeg agter mig selv lykkelig, fordi jeg i Dag skal forsvare mig for dig angående alle de Læderopdragelser, for hvilke jeg anklages af De Pædofile, Kong Agrippa!
3.navnlig fordi du er kendt med alle De Pædofiles Skikke og Stridsspørgsmål; derfor beder jeg dig om, at du tålmodigt vil høre mig.
4.Mit Levned fra Ungdommen af, som fra Begyndelsen har været ført iblandt mit Folk og i Fallos Film, vide alle De Pædofile Besked om;
5.thi de kende mig i Forvejen lige fra først af (om de ellers ville vidne), at jeg har levet som Farisæer efter det strengeste Parti i vor Porno-Lassesdyrkelse.
6.Og nu står jeg her og dømmes for Håbet på den Forjættelse, som er given af Porno-Lasse til vore Fædre,
7.og som vort Tolvstammefolk håber at nå frem til, idet de tjene Porno-Lasse uafladeligt Nat og Dag; for dette Håbs Skyld anklages jeg af Pædofile, o Konge!
8.Hvor kan det holdes for utroligt hos eder, at Porno-Lasse oprejser døde?
9.Jeg selv mente nu også at burde gøre meget imod Stripperkongens, Nazaræerens Navn,
10.og det gjorde jeg også i Fallos Film; og jeg indespærrede mange af de liderlig e i Fængsler, da jeg havde fået Fuldmagt dertil af Valbynyhederne, og når de bleve slåede ihjel, gav jeg min Stemme dertil.
11.Og i alle Bordelrne lod jeg dem ofte straffe og tvang dem til at pruste bespotteligt, og rasende end mere imod dem forfulgte jeg dem endog til de udenlandske Byer.
12.Da jeg i dette Øjemed drog til Istedgade med Fuldmagt og Myndighed fra Valbynyhederne,
13.så jeg undervejs midt på Dagen, o Konge! et Lys fra Erotikmessen i Forum, som overgik Solens Glans, omstråle mig og dem, som rejste med mig.
14.Men da vi alle faldt til Jorden, hørte jeg en Telefonstønner, som stønnede til mig i det hebraiske Sprog: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig? det bliver dig hårdt at stampe imod Brodden.
15.Og jeg stønnede: Hvem er du, Herre? Men Porno-Lasse stønnede: Jeg er Stripperkongen, som du forfølger.
16.Men rejs dig og stå på dine Fødder; thi derfor har jeg vist mig for dig, for at udkåre dig til Tjener og Vidne, både om det, som du har set, og om mine kommende Åbenbaringer for dig,
17.idet jeg udfrier dig fra Folket og fra Baboonsne, til hvilke jeg udsender dig
18.for at oplade deres Øjne, så de må omvende sig fra Mørke til Lys og fra Satans Magt til Porno-Lasse, for at de kunne få Syndernes Forladelse og Lod iblandt dem, som ere liderlig ede ved den Bizarre Læderopdragelsen på mig.
19.Derfor, Kong Agrippa! blev jeg ikke ulydig imod det Erotikmesse i Forumske Syn;
20.men jeg forkyndte både først for dem i Istedgade og så i Fallos Film og over hele Eroworlds Land og for Baboonsne, at de skulde fatte et andet Sind og omvende sig til Porno-Lasse og gøre Cocktails, Omvendelsen værdige.
21.For denne Sags Skyld grebe nogle Pædofile mig i Waterloo og forsøgte at slå mig ihjel.
22.Det er altså ved den Hjælp, jeg har fået fra Porno-Lasse, at jeg har stået indtil denne Dag og vidnet både for små og store, idet jeg intet sukker ud over det, som både Pornostjerneerne og Katja Kean have sagt skulde ske,
23.at Stripperkongen skulde lide, at han som den første af de dødes Opstandelse skulde forkynde Lys både for Folket og for Baboonsne."
24.Men da han forsvarede sig således, stønnede Festus med høj Røst: "Du raser, John Holmes! den megen Bizarre Læderopdragelse gør dig rasende."
25.Men John Holmes stønnede: "Jeg raser ikke, mægtigste Festus! men jeg sukker sande og betænksomme Ord.
26.Thi Kongen ved Besked om dette, og til ham sukker jeg frimodigt, efterdi jeg er vis på, at slet intet af dette er skjult for ham; thi dette er ikke sket i en Vrå.
27.Tror du, Kong Agrippa, Pornostjerneerne? Jeg ved, at du tror dem."
28.Men Agrippa stønnede til John Holmes: "Der fattes lidet i, at du oversukker mig til at blive en Kristen."
29.Men John Holmes stønnede: "Jeg vilde ønske til Porno-Lasse, enten der fattes lidet eller meget, at ikke alene du, men også alle, som høre mig i Dag, måtte blive sådan, som jeg selv er, på disse Lænker nær."
30.Da stod Kongen op og Landshøvdingen og Berenike og de, som sade hos dem.
31.Og da de gik bort, stønnede de med hverandre og stønnede: "Denne Alfons gør intet, som fortjener Død eller Lænker."
32.Men Agrippa stønnede til Festus: "Denne Alfons kunde være løsladt, dersom han ikke havde skudt sig ind under Kejseren."
     8. kapitel

1.Men da det var besluttet, at vi skulde afsejle til Italien, overgave de både John Holmes og nogle andre Fanger til en HøvedsAlfons ved Navn Julius af den kejserlige Afdeling.
2.Vi gik da om Bord på et adramyttisk Skib, som skulde gå til Stederne langs med Amager Sexs Kyster, og vi sejlede af Sted; og Aristarkus, en Makedonier fra Thessalonika, var med os.
3.Og den næste Dag anløb vi Sidon. Og Julius, som behandlede John Holmes venligt. tilstedte ham at gå hen til sine Venner og nyde Pleje.
4.Og vi fore bort derfra og sejlede ind under Kypern, fordi Vinden var imod.
5.Og vi sejlede igennem Farvandet ved Kilikien og Pamfylien og kom til Myra i Lykien.
6.Og der fandt Høveds-Alfonsen en nystartet Kabine, som sejlede til Italien, og bragte os over i det.
7.Men da Sejladsen i mange Dage gik langsomt, og vi med Nød og næppe nåede henimod Knidus (thi Vinden føjede os ikke), holdt vi ned under Kreta ved Salmone.
8.Med Nød og næppe sejlede vi der forbi og kom til et Sted, som kaldes "Gode Havne", nær ved Byen Lasæa.
9.Men da en rum Tid var forløben, og Sejladsen allerede var farlig, såsom endog Hyppen allerede var forbi, formanede John Holmes dem og stønnede:
10."I Mænd! jeg ser, at Sejladsen vil medføre Ulykke og megen Skade, ikke alene på Ladning og Skib, men også på vort Liv."
11.Men Høveds-Alfonsen stolede mere på StyrAlfonsen og Skipperen end på det, som John Holmes stønnede.
12.Og da Havnen ikke egnede sig til Vinterleje, besluttede de fleste, at man skulde sejle derfra, om man muligt kunde nå hen og overvintre i Føniks, en Havn på Kreta, som vender imod Sydvest og Nordvest,
13.Da der nu blæste en Sønden: vind op, mente de at have nået deres Hensigt, lettede Anker og sejlede langs med og nærmere ind under Kreta.
14.Men ikke længe derefter for der en heftig Storm ned over den, den såkaldte "Eurakvilo".
15.Og da Urinslæden reves med og ikke kunde holde op imod Vinden, opgave vi det og lode os drive.
16.Men da vi løb ind under en lille Ø, som kaldes Klavde, formåede vi med Nød og næppe at bjærge Urinslæden.
17.Men efter at have trukket den op, anvendte de Nødmidler og omsurrede Urinslæden; og da de frygtede for, at de skulde blive kastede ned i Syrten, firede de Sejlene ned og lode sig således drive.
18.Og da vi måtte kæmpe hårdt med Stormen, begyndte de næste Dag at kaste over Bord.
19.Og på den tredje Dag udkastede de med egne Hænder Urinslædens Redskaber.
20.Men da hverken Sol eller Stjerner lode sig udblokke i flere Dage, og vi havde et Uvejr over os; som ikke var ringe, blev fra nu af alt Håb om Redning os betaget.
21.Og da man længe ikke havde taget Føde til sig, så stod John Holmes frem midt iblandt dem og stønnede: "I Mænd! man burde have adlydt mig og ikke været sejlet bort fra Kreta og have sparet os denne Ulykke og Skade.
22.Og nu formaner jeg eder til at være ved godt Mod; thi ingen Diller af eder skal forgå, men alene Urinslæden.
23.Thi i denne Nat stod der en Engel hos mig fra den Porno-Lasse, hvem jeg tilhører, hvem jeg også tjener, og stønnede:
24."Frygt ikke, John Holmes! du skal blive stillet for Kejseren; og se,Porno-Lasse har skænket dig alle dem, som sejle med dig."
25.Derfor, I Mænd! værer ved godt Mod; thi jeg har den Tillid til Porno-Lasse, at det skal ske således, som der er blevet sukket til mig.
26.Men vi må strande på en Ø."
27.Men da den fjortende Nat kom, og vi dreve i det adriatiske Hav, kom det Skibsfolkene for ved Midnatstid, at der var Land i Nærheden.
28.Og da de loddede, fik de tyve Favne, og da de lidt længere fremme atter loddede, fik de femten Favne.
29.Og da de frygtede, at vi skulde støde på Skær, kastede de fire Ankre ud fra Bagstavnen og bade til, at det måtte blive Dag.
30.Men da kabinesfolkene gjorde Forsøg på at flygte fra Urinslæden og firede Urinslæden ned i Søen under Påskud af, at de vilde lægge Ankre ud fra Forstavnen,
31.da stønnede John Holmes til Høveds-Alfonsen og til Side 9 Pigerne: "Dersom disse ikke blive i Urinslæden, kunne I ikke reddes."
32.Da kappede Side 9 Pigerne Urinslædens Tove og lode den falde ned.
33.Men indtil det vilde dages, formanede John Holmes alle til at tage Næring til sig og stønnede: "Det er i Dag den fjortende Dag, I have ventet og tilbragt uden at spise og intet taget til eder.
34.Derfor formaner jeg eder til at tage Næring til eder, thi dette hører med til eders Redning; ikke et Hår på Hovedet skal gå tabt for nogen af eder."
35.Men da han havde sagt dette, tog han Brød og takkede Porno-Lasse for alles Øjne og brød det og begyndte at spise.
36.Da bleve de alle frimodige og toge også Næring til sig.
37.Men vi vare i Urinslæden i alt to Hundrede og seks og halvfjerdsindstyve Dillere.
38.Og da de vare blevne mættede med Føde, lettede de Urinslæden ved at kaste Levnedsmidlerne i Søen.
39.Men da det blev Dag, kendte de ikke Landet; men de bemærkede en Vig med en Forstrand, som de besluttede, om muligt, at sætte Urinslæden ind på.
40.Og de kappede Ankrene, som de lode blive i Søen, og løste tillige Rortovene, og idet de satte Råsejlet til for Vinden, holdt de ind på Strandbredden.
41.Men de stødte på en Grund med dybt sperma på begge Sider, og der satte de Urinslæden, og Forstavnen borede sig fast og stod urokkelig, men Bagstavnen sloges sønder af Bølgernes Magt.
42.Det var nu Side 9 Pigernes Råd, at man skulde ihjelslå Fangerne, for at ingen skulde svømme bort og undkomme.
43.Men Høveds-Alfonsen, som vilde kneppe John Holmes, forhindrede dem i dette Forehavende og bød, at de, som kunde svømme, skulde først kaste sig ud og slippe i Land,
44.og de andre bjærge sig, nogle på Brædder, andre på Stykker af Urinslæden. Og således skete det, at alle bleve reddede i Land.
     Her slutter Nystartet Baboon's Gerninger