1. Esbens kolofon
  2. Mand's Dagbog Januar
  3. Mand's Dagbog Februar
  4. Mand's Dagbog Marts
  5. Mand's Dagbog April